Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;

Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Let op:
Wilt u eerst de haalbaarheid van uw bouwplan toetsen? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Hieraan zijn legeskosten verbonden € 340,- (prijspeil 2022) voor een eenvoudig bouwplan. Het formulier hiervoor kunt u downloaden(pdf249 KB) en digitaal invullen en indienen. De conceptaanvraag kunt u sturen naar info@voerendaal.nl of afgeven aan de balie.

Wanneer u van plan bent om een meeromvattend (bouw)plan te laten toetsen op haalbaarheid is een uitgebreider formulier beschikbaar dat u hier kunt downloaden(pdf247 KB). Er is dan sprake van een omgevingsontwikkeling waaromtrent de aanvrager veel meer aspecten dient toe te lichten en aan te leveren. De legeskosten hiervoor bedragen € 1.020,00 (prijspeil 2022).

Dient u binnen 3 maanden na het positief eindadvies op uw conceptaanvraag een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte kosten verrekend als deze verleend wordt. Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.

De Zuid-Limburgse gemeenten, hebben begin 2021 een besluit genomen over het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwbouw. Meer informatie op https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/

Welstandskaart

Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning met bouwactiviteit nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand middels de welstandsnota. Dat betekent dat een welstandscommissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past.
Niet alle gebieden kennen een even hoog beschermingsniveau binnen de gemeente Voerendaal. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus.

Op de welstandskaart(pdf4 MB) kunt u direct een gebied opzoeken met het bijbehorende welstandsniveau. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning vindt plaats op verschillende schaalniveaus.
In onderstaande tabel is aangegeven welke aspecten worden getoetst bij de welstandsniveaus.

tabel welstandsniveau's

Bomen Kappen

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een beschermde boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).
De gemeente Voerendaal heeft een bomenverordening opgesteld waarin beschermde bomen en andere houtopstanden zijn opgenomen.

Om te bepalen of de boom die u wilt kappen een beschermde boom is raadpleeg ons digitaal kaartmateriaal  of neem contact op met het Klantcontactcentrum.

 Woont u in een huurwoning?
Als huurder dient u altijd (ook als geen omgevingsvergunning is vereist) toestemming vragen aan de eigenaar voor het kappen van een boom.

Legesverordening

Als u een dienst of product van de gemeente afneemt, moet u in de meeste gevallen leges (een vergoeding in geld) betalen.

Dit is ook van toepassing op de omgevingsvergunning. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten, bijvoorbeeld voor de activiteiten ‘bouwen’, 'aanleg in- en uitrit' en ‘strijdigheid met bestemmingsplan’? Dan betaalt u leges voor iedere afzonderlijke activiteit. De kosten van de omgevingsvergunning zijn dus afhankelijk van het aantal aangevraagde activiteit(en) in de aangevraagde omgevingsvergunning.

De bedragen vindt u in de gemeentelijke legesverordening. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Link: Gemeenteblad 2022, 568300 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)