Begroting

De begroting is een van de belangrijkste documenten van de gemeente en voor de raad. In de begroting wordt namelijk vastgelegd welke projecten worden opgepakt met welke middelen, oftewel: wat gaan we doen en wat mag het kosten. In dit boekwerk staan alle programma’s omschreven, worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente op een rijtje gezet en vind je de verplichte paragrafen, die een aanzienlijk deel in beslag nemen. Met deze begroting (pdf5 MB)(pdf5 MB) gaat het college in 2020 aan de slag.

De begroting bestaat uit vier onderdelen: begroting in één oogopslag, de programma’s, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen.  
- In deel 1 de infographic, “begroting in één oogopslag (pdf3 MB)(pdf3 MB)”, leest u waar de gemeente Voerendaal haar geld aan uitgeeft en wat haar inkomsten zijn. In het bijbehorende addendum wordt u meegenomen in de ambitie die de gemeente nastreeft en speerpunten die in deze begroting specifiek de aandacht hebben. 
- In deel 2 de programma’s wordt het meerjarenperspectief vertaald naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar, met een voorlopige doorkijk naar tenminste de drie jaar daarna. 
- In deel 3 de paragrafen wordt inzicht gegeven in de interne organisatie, de maatregelen en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd. Het Rijk verplicht de gemeente om deze paragrafen op te nemen. Daarnaast is in de begroting een afzonderlijke paragraaf opgenomen om de ontwikkelingen, alsmede de relevante beheersmatige aspecten, inzake het project “Open Club Klimmen” te belichten. 
- In deel 4 bestaat uit een financiële samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en VpB. Baten en lasten die voortkomen uit mutaties in de reserves worden per programma apart inzichtelijk gemaakt.