Maatschappelijk platform

Nieuwe leden gezocht! Kijk voor alle informatie bij de vacaturetekst.

Het Maatschappelijk Platform (MPV) bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid in het platform plaats hebben genomen. 

Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren.

In het werkplan(docx35 KB) staat waar de MPV zich hard voor maakt en welke taken zij heeft. Onlangs  heeft het MPV onderstaande adviezen uitgebracht:

Bekijk alle informatie over onze vergaderingen.

De leden stellen zich graag aan u voor: 

Marianne Beckers

Adviezen

Adviezen die het MPV heeft afgegeven:
- advies(pdf148 KB) over  NPO middelen en het verloop en reactie gemeente
- advies(pdf152 KB) over de verordening Jeugdhulp
   reactie college van B&W(pdf133 KB) op advies Jeugdhulp
- adviezen(pdf52 KB) zienswijze MPV tav educatieve agenda 
- advies(docx35 KB) uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2020-2022 met 
   reactie gemeente
- advies(pdf141 KB) inzake Open Club Klimmen 
- advies(docx28 KB) inzake cliënt-ervaringsonderzoek van de WMO
- advies(docx24 KB) en zienswijze rapportage meerwaarde Burgerij
- advies(pdf55 KB) MPV inzake Verordening Wmo 2020

U kunt contact opnemen met het MPV via mpvoerendaal@gmail.com.