Raadsakkoord

Informatie
In de gesprekken is geconstateerd dat er geen grote verschillen tussen de partijen zijn. Daarmee staat deelname aan het raadsakkoord open voor alle fracties. Om de formatie voortvarend voort te zetten, adviseren de informateurs om invulling te geven aan de wethoudersposities vanuit de beschikbare informatie. De volgende portefeuilleverdeling wordt voorgesteld:
• Portefeuille Leefbaarheid (incl. sport en kunst & cultuur), Accommodaties, Financiën, Onderwijs en Duurzaamheid & Klimaat à 1,0 fte
• Portefeuille Participatie, WMO, Jeugd, Zorg en Arbeidsmarkt à 0,6 fte
• Portefeuille Openbare ruimte, Infrastructuur, Landschap en Milieu à 0,6 fte
• Portefeuille Economie, Toerisme, Ruimtelijke ordening,  Erfgoed en Wonen à 0,6 fte.

Voor de wethoudersposities worden Ruud Braun (Democraten Voerendaal), Harry Coenen (Democraten Voerendaal), Pierre Verbraak (PvdA) en Peter Thomas (CDA) voorgedragen. 
 
Formatie
Op 3 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van alle raadsfracties als start van de formatie. Tijdens deze bijeenkomst is het conceptraadsakkoord inhoudelijk toegelicht en besproken. Ook is de conceptportefeuilleverdeling besproken. De aanwezige vertegenwoordigers hebben aangegeven dat ze zich op hoofdlijnen in het raadsakkoord en de portefeuilleverdeling kunnen vinden en deze met een positief advies aan hun fracties zullen voorleggen. Door twee fracties is de kanttekening gemaakt dat zij zich niet herkennen in een bestuurder van buiten onze gemeente. 

Dit raadsakkoord is het resultaat van de inspanningen van zeven raadsfracties: zij hebben in gezamenlijkheid de ambities voor Voerendaal geformuleerd voor de periode 2018-2022 en daarna. Daarmee is dit raadsakkoord uniek in zijn soort voor Voerendaal: gezamenlijke ambities vormgeven in plaats van tegenstellingen uitdragen.
Het raadsakkoord is uitnodigend voor inwoners om mee te doen en te denken: de raad van Voerendaal neemt daarmee afstand van de oppositie-coalitiestructuur en een coalitieakkoord dat in beton is gegoten. In plaats van 4 dagen meedenken in coalitiebesprekingen is er nu de mogelijkheid om 4 jaar mee te denken. 

Bijna alle inwoners zijn betrokken bij de eigen kern of straat en actief in het lokale verenigingsleven. Hun professionele en vrijwillige kennis en inzet willen we met dit raadsakkoord beter benutten door gezamenlijke ambities te formuleren en ruimte te geven aan hun initiatief. 

Vervolg
Het raadsakkoord is gereed voor besluitvorming in de raad. Hier zullen alle fracties, na terugkoppeling met hun achterban, het raadsakkoord al dan niet steunen. Besluitvorming over het raadsakkoord en de benoeming van de wethouders is voorzien in een (extra) raadsvergadering op dinsdag 22 mei 2018.