Begroting 2023: Samen bouwen aan een sterk Voerendaal

Vanuit een financieel gezonde basis zet het college van Burgemeester en Wethouders zich in om te blijven behoren tot de gemeenten in Zuid-Limburg waar het goed wonen, werken en verblijven is. Een gemeente waar de woonlasten en de belastingdruk in relatie zijn met het voorzieningenniveau. In kwaliteit ziet men dat bijvoorbeeld terug in de uitverkiezing als woonaantrekkelijkste gemeente van Limburg en dat wil de gemeente ook zo houden. De beleidsrijke programmabegroting kent een groot investeringsprogramma en tegelijkertijd zijn veel ambities verwerkt.

Strategisch Investeringsprogramma Voerendaal 
Er is een fors bedrag vrij gemaakt voor investeringen, ruim 28 miljoen euro. Dit wordt geïnvesteerd in onder andere verkeersveiligheid, leefbaarheid en de schoolomgevingen. Zo is er ruim 3 miljoen beschikbaar voor de herontwikkeling van de scholen in Ransdaal en Ubachsberg. Er is ruim 10 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De investering van ruim 15 miljoen voor de Open Club Klimmen zorgt voor de toekomstbestendigheid van de kern Klimmen waarbij de gemeenschap meer verbindt, verrijkt en verenigt. Uiteindelijk sluit de begroting met een uitstekende voorzieningen en reservepositie van ruim 20 miljoen euro.

Masterplan Wonen
Naast de eerder genoemde projecten investeert de gemeente in een Masterplan Wonen om de woningmarkt in balans te brengen. De gemeente geeft invulling aan de woonbehoefte in de kernen. Betaalbaar wonen voor de inwoners is het uitgangspunt, waarbij maatwerk in kwaliteit via levensloopbestendig en duurzaam bouwen leidend is. Om het wonen en ondernemen in Voerendaal betaalbaar te houden blijft het percentage indexering van de onroerend zaakbelasting voor woningen tot 2026, jaarlijks 2% en is deze voor ‘niet woningen’ zelfs vier jaar bevroren op 0%.

Voerendaal; buitengewoon duurzaam
Duurzaamheid speelt een nog belangrijkere rol dan voorheen om de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie de baas te zijn. De gemeente werkt aan het watertakenplan en de programmering natuur, landschap en water én geeft invulling aan de opgaven uit de Transitie visie Warmte 2.0. De bestrijding van de energiearmoede heeft de bijzondere aandacht van de gemeente. En waar mogelijk neemt de gemeente een voorbeeldfunctie/rol. Vandaar dat de gemeente de werkbussen en voertuigen van de buitendienst vanaf 2023 vervangt door elektrische.

Burgerparticipatie
De gemeente wil meer dan ooit tevoren in verbinding zijn met de gemeenschappen, ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners: telkens vanuit een passende rol en verantwoordelijkheid is er contact om gezamenlijk vorm te geven aan de ambities en uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom kiest de gemeente ervoor om uitgebreid aan de slag te gaan met burgerparticipatie in al zijn verschijningsvormen. Niet alleen als onderdeel van projecten maar ook als een manier van werken.

Investeren in de openbare ruimte vanuit een visie gedragen door de inwoners
De gemeente stelt een Integrale Visie op voor de Openbare Ruimte, de IVOR. Deze visie maakt de gemeente samen met de inwoners en andere partijen. In deze nog op te stellen visie stellen we de kaders voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en de leefomgeving.

Zaken die goed lopen koesteren door er in te investeren
Binnen het sociaal domein zijn veel zaken goed geregeld. En dat wil de gemeente ook graag zo houden. Het is daarbij belangrijk om te blijven investeren, bijvoorbeeld in de Burgerijen. Zo blijft de sterke sociale infrastructuur van positieve gezondheid, zorg, welzijn en het bruisende verenigingsleven behouden.

 Op 10 november 2022 buigt de gemeenteraad zich over de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026.