Openbare bekendmaking inzage ontwerp Regionale Woonvisie Parkstad Limburg – onderdeel gemeente Voerendaal 

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken bekend dat het ontwerp van de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg – onderdeel gemeente Voerendaal, 2023-2028’ vanaf 2 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Regionale visie met lokale uitwerking
De woonvisie van Voerendaal is gezamenlijk gemaakt met de andere gemeenten in de regio Parkstad Limburg, te weten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Kerkrade en Beekdaelen. In plaats van zeven losse woonvisies is een gezamenlijke woonvisie in Parkstad Limburg gemaakt die vervolgens door elke gemeente lokaal is uitgewerkt. Hiermee wordt aangesloten bij de beleving van de bewoners en van de andere belanghebbenden, dat deze gemeenten sterk met elkaar verbonden zijn. Daarmee wordt tevens geborgd, dat de beleidskeuzes op elkaar zijn afgestemd. Samen kunnen bovendien ambities worden verwezenlijkt die de gemeenten zelfstandig niet kunnen waarmaken. Samen komen we verder. De woonvisie voor Voerendaal 2023 – 2028 is daarom grotendeels gelijk aan de nieuwe woonvisie van de andere gemeenten van Parkstad Limburg.

Deze Woonvisie komt in de plaats van de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017 – 2021 onderdeel Voerendaal en heeft de status van ‘Volkshuisvestingsprogramma’ volgens het Wetsvoorstel Regie op de Volkshuisvesting. De Woonvisie vormt onder meer de basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

De Woonvisie wordt onderdeel van het vigerend volkshuisvestelijk beleid, waar bijvoorbeeld ook de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen’ onderdeel van zijn. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het provinciaal woonbeleid, dat anno 2022 vertaald is in de Limburgse Agenda Wonen 2020 – 2023 en de Omgevingsverordening Limburg.

De nieuwe Woonvisie wordt in samenhang met andere thema’s en maatschappelijke vraagstukken opgenomen in de Omgevingsvisie.

De meeste van de woonvraagstukken die in Parkstad spelen, hebben ook de aandacht van het Rijk. Daar is men anno 2022 voortvarend aan de slag met een nationale woon- en bouwagenda. De woonvisie bevat daarom behalve regionale en lokale keuzes, ook een doorvertaling van nationale programma’s op het gebied van woningbouw, een thuis voor iedereen, wonen en zorg voor ouderen, leefbaarheid en veiligheid, betaalbaar wonen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er is rekening gehouden met de Rijksprioriteiten Volkshuisvesting, de Nationale Prestatieafspraken corporaties en de Regionale Woondeal. 

Inzage en inspraak
Het concept van de Regionale Woonvisie Parkstad, onderdeel gemeente Voerendaal ligt van 2 maart 2023 tot en met 13 april 2023 voor een ieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Voerendaal aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal (Let op: Bezoek van het gemeentehuis is op afspraak. Maak een afspraak via 045 - 575 33 99).

De stukken zijn ook digitaal in te zien. Klik op de button om de documenten te openen:

Concept regionale Woonvisie VoerendaalBijlage: Veerkracht Analyse ParkstadBijlage: Regionaal WoonbehoefteonderzoekBegrippenlijst Woonvisie

Een schriftelijke reactie indienen t.a.v. het lokaal deel van het concept kan tot en met 13 april 2023 . De reactie kan worden gericht aan College B&W, postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal, of via: info@voerendaal.nl

Verder proces
De vaststelling van de Regionale Woonvisie Parkstad\inclusief lokaal deel Voerendaal is voorzien vóór het zomerreces door college en raad.

Tegen de vaststelling van de Regionale Woonvisie Parkstad staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.