Gevolgen Omgevingswet op uw ontwerp bestemmingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin worden verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samengevoegd tot één wet. Na 1 januari 2024 werken we niet meer met bestemmingsplannen. We werken dan met het omgevingsplan. Past uw plan niet binnen het omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen. Dat gaat anders werken dan de wijziging van het bestemmingsplan.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat uw plan mogelijk niet meer in procedure gebracht kan worden onder de huidige wetgeving. Het is verstandig om uw concept ontwerp bestemmingsplan in te dienen vóór maandag 3 juli 2023 of de ingang van de Omgevingswet af te wachten en pas na januari 2024 een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan in te dienen. Wij leggen u uit waarom:

Wanneer een ingediend ontwerp bestemmingsplan uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage komt te liggen, wordt het nog onder de bestaande wetgeving behandeld. Het behandelen van een herziening/wijziging van het bestemmingsplan op basis van het huidige recht achten wij haalbaar als wij uiterlijk maandag 3 juli 2023 een volledig concept ontwerp bestemmingsplan hebben ontvangen dat geschikt is voor terinzagelegging.

De volgende aspecten zijn noodzakelijk om te kunnen spreken van een “volledig” concept ontwerp bestemmingsplan:

  • Een schriftelijk verzoek van initiatiefnemer tot wijziging van het geldende bestemmingsplan;
  • Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente en de gemeente heeft hier positief op gereageerd;
  • Het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • Het bestemmingsplan omvat een toelichting (voor de inhoud van de toelichting wordt verwezen naar artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening);
  • Het bestemmingsplan omvat planregels;
  • Het bestemmingsplan omvat een verbeelding;
  • Alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd.

Wanneer u uw concept ontwerp bestemmingsplan voor 3 juli 2023 aanlevert, maar de bovenstaande aspecten ontbreken kan er niet gegarandeerd worden dat uw ontwerp bestemmingsplan vóór ingang van de Omgevingswet ter inzage gelegd kan worden.

Dient u een herziening/wijziging van het bestemmingsplan in NA maandag 3 juli 2023 dan kunnen wij niet garanderen dat dit nog in 2023 ter inzage komt te liggen. Het plan valt dan onder de nieuwe wetgeving van de nieuwe Omgevingswet (en betreft dan feitelijk geen bestemmingsplan meer). U moet uw plan dan volledig aanpassen, zodat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving binnen de Omgevingswet. Naast het feit dat u extra werk moet verrichten, brengt dit ook extra kosten met zich mee voor u én een vertraging in de uitvoering van uw plan. Dat moeten we samen zien te voorkomen.

Om op de komst van de Omgevingswet in te spelen en u hierin goed te begeleiden, bepalen we in de komende periode samen met u wat de beste route is voor uw beoogde ontwikkeling richting de Omgevingswet.

Meer informatie? Klik hier -->

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de collega’s van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Zij leggen u graag alles uit. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 045 - 575 33 99 of per mail: wabo@voerendaal.nl.