Nieuws

Nieuwjaarstoespraak 2019

Dames en Heeren,

Ik begin met U, en al die u dierbaar zijn, een Heel Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Voor een nieuwjaarsdag bent u vroeg uit de veren en dat verdient alle lof!
Fijn dat u weer met zo velen bent gekomen om samen het nieuwe jaar in te luiden. Voor mij is het alweer de vijfde keer dat ik u bij deze gelegenheid mag toespreken. Ik verbaas me daar zelf over! Ben ik dan al weer zó lang uw burgemeester? Na vandaag nog één speech en mijn  periode van 6 jaar zit er al weer op. De tijd vliegt voorbij.

Twee jaar geleden heb ik eens een aantal bekende mensen de revue laten passeren dat in het voorgaande jaar was overleden. En we schrokken toen samen van onze korte memorie. Oh ja, nog maar zó kort geleden? De tijd vliegt, maar vervliegt dus óók! De krant van gisteren kwam óók met zo’n lijstje. Ik noem er enkelen. Ruud Lubbers en Wim Kok (wie had ooit gedacht dat ze in dit kader sámen zouden worden gememoreerd), Barbara en George Bush (óók sámen dus), Kofi Annan en Winnie Mandela, Mies Bouwman, Anneke Grönloh en Koos Alberts, Aretha Franklin en Charles Aznavour. Wat dichter bij huis: Wiel Vestjens, Pierre Knubben en Pierre Cnoops (alle drie Carnavalisten pur sang), Ger Houben en Ru de Vries (radioman en cartoonist), André Willems en onze eigen Jo Brauers (beiden zéér gelouterde en graag geziene bestuurders van respectievelijk Maastricht en van Voerendaal). Bij andere gelegenheden heb ik uitvoerig stilgestaan bij Jo, die wij, denk ik, allen in ons hart hebben gesloten en zullen blijven missen.   

Nee, ik vergeet er níet eentje: Jan Hendriks! Overleden in de eerste Kerstnacht. Een Heëleshe Jong, maar al lang geleden neergestreken in Voerendaal. Voor mij een held uit mijn jonge jaren, die ik vier jaar geleden ontmoette in de Talkshow van Dick Gebuys, hier in de bibliotheek. Ik was diep onder de indruk van zijn verhalen over de totstandkoming van zijn twee meesterwerken: “Witste nog, koempel” (1976) en “D’r letzte koempel deet de lamp oet”(1979). LP’s die u en ik grijs hebben gedraaid. 
De eerste dialect LP die in Nederland met goud werd bekroond, de doorbraak van het dialect in de Nederlandse muziek. Met zijn muzikale maten Jean Innemee (alweer 11 jaar geleden overleden), Conny Peters, Ben Erkens en Henk Steijvers vormde hij de gelegenheids formatie “Carboon”. 40 jaar geleden alweer, maar met een totale comeback tijdens het Jaar van de Mijnen (2015/2016). Ik hoop dat u naar één van de concerten bent geweest. Ik was er bij en had koude rillingen en kippenvel. Wat ging er een ongelofelijke emotie door de zaal en wat een oorverdovende meezang. Iedereen, werkelijk iedereen, jong en oud, zong de teksten mee!
Blijkbaar misten de koempels nog een ziel. En daarvoor zorgde tekstschrijver Jan Hendriks. Met die, pak um beet, 25 nummers, is hij jarenlang bezig geweest. Hij wist het verhaal van deze regio bloot te leggen en toonde de wereld van koempels, beambten, mijndirectie, kerk en overheid. Kritisch, recalcitrant en controversieel. Volledig in de traditie van de protestzangers van de 60-er en 70-er jaren. Ik was vastbesloten voor een Koninklijke Onderscheiding te gaan, als blijk van de enorme maatschappelijke waardering voor zijn oeuvre. En dat lukte, mede op grond van de overtuiging dat hij cultuurhistorie had geschreven en ik de Gouverneur en het Kapittel aan mijn zijde vond met de toedichting “Limburgs Cultureel Erfgoed”! an werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de versierselen heeft hij de voorbije twee jaren met trots gedragen! Zoals hij óók trots was op de hoogste carnavalsonderscheiding van Voerendaal, de Orde van ’t Prinsdom Groët Voelender. Jan, ich zou zaage, Adieu!

Beste mensen, 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot een nieuwe manier van werken. De 7 fracties hebben samen gewerkt aan een nieuw Raadsakkoord. Dit akkoord getuigt van eendracht en visie. Voerendaal is té mooi om over te ruziën! Met ineengeslagen handen proberen we er samen het beste van te maken. De nieuwe wethoudersploeg, bestaande uit Ruud Braun, Harry Coenen, Peter Thomas en Pierre Verbraak heeft er zin in en straalt dat uit. Fris en energiek. De gemeenteraad wordt dusdanig in positie gebracht dat de Voerendaalse volksvertegenwoordigers de belangen van de Voerendaalse bevolking terdege kunnen behartigen.  
In de krant van jongstleden zaterdag heeft u kunnen lezen dat de samenwerking met onze nabuurgemeente Simpelveld steeds meer body begint te krijgen. Van de vier afdelingen die worden geïntegreerd is Bedrijfsvoering reeds operationeel en volgt medio dit jaar de afdeling Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte. In 2020 zullen Ruimte/Economie en Maatschappelijke Ondersteuning volgen en zijn we compleet. 
De afdelingen werken dan voor twee gemeenten; twee verschíllende gemeenten, met twee verschillende politieke besturen en twee verschillende bestuurs- en managementstijlen. Het dienen van twee Heeren is zeker niet eenvoudig en onze ambtenaren verdienen derhalve groot respect voor hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. Voor burgers en ondernemers moet dit uiteraard wat opleveren. Met de functionele integratie zullen me minder kwetsbaar zijn en kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Het zijn niet geringe uitdagingen die kansen bieden, ook voor onze medewerkers, en mogelijk ook financiële voordelen opleveren. 

Naast de samenwerking met Simpelveld gaan we ook de samenwerking met de andere heuvellandgemeenten verstevigen. Het heuvelland is in drieën gesplitst en ietwat kunstmatig ondergebracht bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen/Parkstad. Dat is zeker niet verkeerd, want stedelijk gebied en buitengebied versterken elkaar. Maar tóch wordt het tijd dat het groene hart van Zuid-Limburg zich als middengebied en in het kader van nationaal landschap óók sterk gaat maken voor haar eigen specifieke belangen. Aan Luc Soete is onlangs opdracht gegeven een visie voor dit middengebied uit te denken, zodat we de Provinciale staten die dit nieuw jaar opnieuw worden gekozen, meteen op het goede been kunnen zetten.

Voerendaal, je zult er maar wonen. Op alle gebied bleek Voerendaal in het burgeronderzoek van Parkstad mee bovenaan te staan. Een 7,8 voor woon- en leefomgeving. Als woonplaats zelfs een 9,5! Openbare orde en veiligheid: de hoogste score van Parkstad, dienstverlening een 7,1. Qua bestuurlijke transparantie stegen we van 5 naar 6,1

Toch wringt het soms. In Zuid-Limburg geldt een restrictief woningbouwbeleid. De woningmarkt is nagenoeg op slot gezet. Wat is het dan toch eigenlijk raar dat een landelijke regeringspartij onlangs aandrong op het instellen van een regeringscommissaris die gemeenten en provincies moet gaan dwingen meer woningen te gaan bouwen. Vooral in het westen en midden van het land, maar vooral níet in de grensprovincies. We mogen ons terecht afvragen of, in een relatief klein land als Nederland, waar afstanden er niet écht toe doen, een beleid dat wat meer met spreiding heeft, omarmd zou moeten worden. Ook binnen Voerendaal zijn er andere woningbehoeften. We brengen dit momenteel in kaart, maar ik hoor al veel geluiden dat ouderen graag willen overstappen naar een levensloopbestendige huur- of koopwoning, óók voor mensen bóven de huursubsidiegrens. Het zou fijn zijn als we daarop zouden kunnen inspelen met een aantal inbreidingslocaties. Heel voorzichtig lijkt daar enige ruimte voor te komen. Als zo de doorstroming kan worden bevorderd, komen er weer nieuwe kansen voor alle doelgroepen waaronder starters en jonge gezinnen. Het is stelregel dat één verhuisbeweging een factor vijf oplevert. Ook goed voor de middenstand, zou ik menen.

Dames en heren, Het verenigingsleven is hier vandaag stevig vertegenwoordigd! Ik mag u feliciteren met de erkenning die u heeft gekregen in het raadsakkoord: uw basissubsidie gaat met 25% omhoog. De accommodaties die u ter beschikking staan zijn, op een enkele uitzondering na, van bijzonder hoog niveau. Sport- en welzijnsaccommodaties; de Borenburg, steeds meer met regionale uitstraling, het Kunderhoes, binnenkort de opening van de Auw Sjoel in Ubachsberg, ’t Wouves in Ransdaal. Overal de nieuwe Burgerijen waar activiteiten voor oud en jong plaatsvinden. De komende jaren zijn de ogen natuurlijk gericht op de Open club in Klimmen. Er wordt met man en macht gewerkt om de plannen om te zetten bouwactiviteiten, met de nieuwe velden van Hellas als tastbaar bewijs dat we meters willen maken. 

Nog een leuke opsteker voor ons is dat IBA plannen heeft om in haar Expositiejaar allianties aan te gaan met de grotere culturele Festivals in Parkstad. In het rijtje WMC, Pinkpop, de Parade en Cultura Nova is zowaar ons Zomerfestival opgenomen, met het verzoek dit in 2021 sámen met Simpelveld te organiseren. En de “VS” van Parkstad doen dat natuurlijk graag. Men ziet in het Zomerfestival de zaken terug waar IBA óók voor staat: burgerinitiatief, participatie en zelfbewustzijn. Uitgaan van eigen kracht, sociale cohesie, geen valse bescheidenheid, maar vooral trots zijn op hetgeen we hier voor mekaar krijgen.  
Een ander iets is het Bevrijdingsfestival dat we in september, om precies te zijn van 14 tot 22 september, gaan organiseren in het kader van de 75 jaar bevrijding van Zuid-Limburg. Het Comité, bestaande uit Henk Spit, Wim Keulen, Wil Maassen, Ruud Braun, Marloes Besse, Thom Zeguers en ik zijn al flink op weg met het programma. Een nationale Parade en Taptoe in Klimmen op 14/9, een Bevrijdingsoptocht in Voerendaal op 15/9, een cultureel festival bij kasteel Rivieren op 22/9, een Korenfestival op verschillende lokaties, activiteiten in de bibliotheken en Burgerijen, het op één plaats bijeenbrengen van de namen van alle Voerendaalse oorlogsslachtoffers met een brochure waarin de namen weer een gezicht krijgen. En zo verder.

Tenslotte.
Het zal u niet zijn ontgaan dat “de bedreigde burgemeester” tot persoon van 2018 is verkozen. U was er misschien al bang voor dat ik daar nog wat over zou gaan zeggen…. Een medewerker spotte er onlangs al mee door te twitteren dat we onze regionale en nationale exposure van 2018 in de verre toekomst nog maar moeilijk zullen kunnen evenaren…. Journaal, RTL Nieuws, EenVandaag, Jinek, Pauw, Buitenhof, L1, NRC, Volkskrant, Telegraaf, De Limburger en L1: Voerendaal was vanaf maart het hele jaar in het nieuws. 
Waar aanvankelijk nog werd gevreesd voor ernstige aantasting van ons imago, bleek dat onze integrale aanpak van ondermijning op nagenoeg onvoorwaardelijke steun van onze bevolking mag rekenen. Blijkbaar beseffen we met z’n allen dat het van belang is dat we misstanden durven aan te pakken om er uiteindelijk alleen maar beter van te worden. We moeten paraat zijn en al onze bestuursrechtelijke instrumenten optimaal benutten. We zijn bereid om de regie op ons te nemen voor wat betreft deze integrale aanpak. Samen met politie en justitie, samen met de belastingdienst, samen met Enexis en de WML, brandweer en RUD maken we grote stappen en zijn we aan de winnende hand. En Voerendaal weet zich in goed gezelschap van vele gemeenten en regio’s. Er worden stevige klappen uitgedeeld. Het crimineel industriële complex vertoont zichtbare scheurtjes en blijkbaar beseft men dat het zo’n beetje gedaan is met onze tolerantie. We adviseren inmiddels andere Limburgse gemeenten die graag gebruik maken van onze know how: Nederweert, Gulpen-Wittem, de gemeenten binnen onze Politie Basiseenheid. Criminelen zullen beseffen dat er met de integrale aanpak van de samenwerkende partners een overmacht is ontwikkeld, waarbij het geen enkele zin meer heeft er een burgemeester, wethouder of ambtenaar uit te pikken en deze te bedreigen met wat dan ook. Doet men dat wèl, dan zal snel duidelijk worden dat eensgezindheid en overtuiging om de ondermijning te lijf te gaan alleen nog maar in kracht zullen toenemen.

Ondertussen zeg ik dankjewel tegen onze ‘top-‘ambtenaren die topkwaliteit leveren in dit uiterst moeilijke dossier, raadsleden en wethouders die zich óók ongerust hebben gemaakt over hun veiligheid. Een speciaal woord van dank aan mijn Nelleke, die het gelukkig eerder spannend dan eng vond, maar zeker óók angstige momenten heeft beleefd. 

Laten we hopen, dames en heren, dat we dit achter ons hebben, dat wij kunnen werken aan mooie dingen, vooral kunnen blijven bouwen aan een betere wereld, aan een nóg schitterender Voerendaal! 

Ik wens u een bijzonder goed jaar met veel prachtige gebeurtenissen, een goede gezondheid, dat het goed mag gaan met uw dierbaren en dat malheur u bespaard mag blijven.

Nogmaals en tot slot: Gelukkig Nieuwjaar!    

Woononderzoek Voerendaal

Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod van woningen in de toekomst is afgestemd op de behoeften van de inwoners van de gemeente Voerendaal? Om een goed beeld te krijgen van de woningbehoefte voert adviesbureau Stec Groep in opdracht van de gemeente Voerendaal de komende periode een onderzoek uit. 
Inzicht in woningbehoefte
Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de woningbehoefte in de dorpskernen binnen de gemeente Voerendaal. Daarmee kunnen gerichter keuzes gemaakt worden in de mogelijke woningbouw. 
Online enquête
Graag nodigen wij u uit om de enquête in te vullen. De enquête is online beschikbaar op www.enqueteviainternet.nl/WBO. Als dank voor uw deelname maakt u kans op een van de tien cadeaubonnen ter waarde van 25 euro. Deze worden onder alle deelnemers verloot. Als u moeite heeft met het invullen van de enquête via internet, kunt u een beroep doen op een vrijwilliger bij de Burgerijen. Neem daarvoor contact op met een van de Burgerijen. Zij helpen u graag verder.
Jongeren
De gemeente wil ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten. Daarom vragen wij vooral ook thuiswonende jongeren om de vragenlijst in te vullen. Ook jongeren die nu buiten Voerendaal wonen (vanwege werk en/of studie) en die geïnteresseerd zijn om terug te verhuizen binnen onze gemeente, nodigen wij van harte uit om de enquête in vullen. 

Planning
De enquête kan ingevuld worden tot 20 januari 2019. In de loop van het eerste kwartaal 2019 wordt het onderzoek afgerond en vervolgens gaat de gemeente aan de slag met de uitkomsten. De resultaten publiceren we in het volgende Magazine. 

Zandzakken

We verwachten de komende week buien die mogelijk weer voor overlast kunnen zorgen. Door de extreme regenbuien van vorige week is de grond op veel plekken verzadigd en dichtgeslagen. Dit zorgt ervoor dat er bij eventuele nieuwe buien sneller wateroverlast kan optreden. 

Wat te doen als het water komt?
• Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garage poorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met grond e.d.
• Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats.
• Loop/fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar. 
• Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdunt rioolwater met uitwerpselen. 
• Rijdt niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning binnen kan stromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan de auto oploopt. 
• Verschuif geen wegafzettingen. Auto's na u komen kunnen de afzetting dan missen met alle gevolgen van dien. 

Meldpunt wateroverlast
Tijdens kantooruren via ons algemeen nummer 045 – 575 33 99. Buiten kantooruren kunt u hetzelfde nummer gebruiken, u krijgt dan het calamiteitennummer te horen.
Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen
U kunt ook de brandweer bellen. De brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit). Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee! Overige gevallen: bel 088-0619200.

Schademeldingen aan uw eigendommen
Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.