Incidentele subsidie

Sinds enige tijd is het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Bezoekers van onder andere horeca, evenementen en andere activiteiten moeten een geldige QR code tonen bij binnenkomst. Locaties waar het coronatoegangsbewijs geldt, kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor de controle op dit toegangsbewijs. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Voor gemeente Voerendaal komt dit neer op een maximaal bedrag van € 32.100,53. Ondernemers kunnen hier aanspraak op maken. Wanneer de aanvragen het beschikbare bedrag overschrijden zal het naar rato verdeeld worden. Dit kan dus betekenen dat bij toekenning niet alle opgegeven kosten worden vergoed.

Om welke kosten gaat het?
Het betreft de kosten die gemaakt worden voor de inzet van ondersteunend personeel en voor materiële kosten. Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021, komen voor vergoeding in aanmerking.

Wat wordt vergoed:

1.     verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten met een maximum van 27,50 per uur;
2.     verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals onder 1. genoemd;
3.     in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
4.     materiële kosten ten behoeve van de coronatoegangsbewijscontrole;
5.     verschuldigde BTW.

 Wat wordt niet vergoed:

  1. kosten voor verplichtingen aangegaan vóór 22 september en niet na 31 december 2021;
  2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
  3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Terugvordering

Als u een vergoeding aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs.  

·         Als uit controle blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;
·         Als achteraf blijkt dat de subsidie voor andere activiteiten is ingezet, kan deze eveneens worden teruggevorderd; 
·         Ook kan terugvordering plaatsvinden als blijkt dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Aanvragen subsidie
Aanvragen kan door een mail te sturen naar info@voerendaal.nl onder vermelding van het onderwerp “Aanvraag CTB compensatie”.

Overleg hierbij de volgende gegevens:
·         Naam bedrijf/organisatie/vereniging
·         Naam contactpersoon
·         KvK-nummer
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         Rekeningnummer (IBAN) + naam rekeninghouder
·         Gespecificeerde overzicht van de gemaakte extra kosten voor controle op het CTB
·         Bewijsmiddelen voor de gemaakte extra kosten (facturen/betalingsbewijzen/loonstroken/berekeningen etc.)

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk 7 januari 2022 en er kan slechts één aanvraag per bedrijf/organisatie/vereniging worden ingediend. Wij beoordelen uw aanvraag en laten u weten of u in aanmerking komt voor de gemaakte kosten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 045 - 575 33 99.