Registratie nieuwe partij

Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken hun aanduiding (niet meer dan 35 letters of andere tekens) in te schrijven in het register van aanduidingen voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. Dit register van aanduidingen wordt door het centraal stembureau voor die verkiezing aangelegd. Registratie is noodzakelijk om een kandidatenlijst met deze naam/aanduiding erboven te kunnen inleveren op maandag 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling).

Waarom vindt registratie plaats?
-       U wilt deelnemen met een nieuwe politieke groepering die nog niet eerder is geregistreerd;
-       U wilt de naam/aanduiding van uw politieke groepering voor de volgende gemeenteraadsverkiezing wijzigen.

 Wat heeft u nodig voor registratie?
Een modelformulier(doc28 KB) verzoek tot registratie van een nieuwe/gewijzigde aanduiding. 
Hierbij voegt u de volgende bijlagen toe:
•           een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
•           een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
•           een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
•           een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. worden overgemaakt op rekeningnummer  NL77 BNGH 0285 008 927 van de gemeente Voerendaal onder vermelding van “Waarborgsom registratie” en de naam van de politieke partij. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Voor wanneer moet u uw registratie indienen?
Uw verzoek tot registratie inclusief bijlagen en waarborgsom dient u uiterlijk op maandag 20 december 2021 in.

Wanneer wordt er een beslissing genomen over uw registratie?
Indien u een verzoek tot registratie indient, beslist het centraal stembureau hierover tijdens een besloten zitting op dinsdag 21 december 2021. De nieuwe aanduidingen worden daarna direct bekend gemaakt.

Heeft u nog vragen?
U kunt uw vragen stellen via een email via verkiezingen@voerendaal.nl of telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren via 045 – 575 33 99.