Logo Voerendaal buitengewoon duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in onze gemeente. Ook inwoners en ondernemers dragen hun steentje bij. Bekijk de filmpjes waarin wethouder Ruud Braun en inwoners aan het woord komen.
Film1 film2 film3

Het klimaat verandert, dat staat vast. De komende decennia worden toenemende zware buien en langere droogteperioden verwacht. Samen met waterschap, provincie en rijk hebben gemeenten een belangrijke taak in opgaven op het gebied van water (verdroging, vernatting), hittestress en biodiversiteit. Samen staan zij aan de lat om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en erop te anticiperen. Ook voor Voerendaal brengt dit grote opgaven met zich mee.

Zo zijn we druk doende om samen met het waterschap een aantal wateroverlastlocaties aan te pakken. En ook de komende jaren zullen we door gaan met het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte, waardoor het water zoveel mogelijk infiltreert op de plek waar het valt of vertraagd wordt afgevoerd naar oppervlaktewateren om zo wateroverlast te voorkomen. Niet alleen de gemeente, maar ook particulieren willen we stimuleren om schoon water af te koppelen van de riolering en zo min mogelijk gesloten verharding toe te passen op hun perceel. Bekijk het project Waterklaar.

De energietransitie fungeert als vliegwiel voor een aantrekkelijke kern. Kenmerkend voor de opwekking van duurzame energievormen is namelijk dat deze overal ter wereld beschikbaar zijn, wat leidt tot een meer lokale energievoorziening. Deze transitie is geen stip op de horizon, maar is al in uitvoering. De drijvende kracht daarbij is niet zozeer de (economische) eindigheid van fossiele bronnen, maar is meer te vinden in betaalbare en duurzame alternatieven die beschikbaar zijn en komen. Actoren zijn vooral burgers en consumenten, al dan niet verenigd in (energie) coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van energiecoöperaties in Voerendaal: zij dragen bij aan de ambitie van “Voerendaal 2040 energieneutraal”, zoals eerder geformuleerd binnen Palet. Daarnaast vormen wij een duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van kleinschalige duurzaamheid bevorderende initiatieven en werken we actief aan het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen en het wagenpark. 

In de regio werken wij samen om de energieambities van Palet vorm te geven met zo min mogelijk landschappelijke ingrepen in kwetsbare natuurgebieden. 
Het streven is om tot en met 2020 de eerste 8% van de ambitie “Voerendaal 2040 energieneutraal” voor zowel energiebesparing als energieopwekking in te 
vullen met concrete onderzoekslijnen en met projectvoorstellen. Daarbij ervaren wij de energietransitie als een kans voor nieuwe beroepen in de arbeidsmarkt: ook hiervoor zetten wij ons in om toekomstige technische beroepen te koppelen aan het arbeidspotentieel van Voerendaal.