Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Situatie Vrakelbergerweg en Daelsweg

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

Wat is de aanleiding voor dit project?
De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied. 

Wie zijn betrokken bij dit project?
Het project wordt door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg in samenwerking opgezet en uitgevoerd. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 22 maart 2018 door alle partijen werd ondertekend. Daarnaast wordt de omgeving en overige stakeholders betrokken bij de plannen door onder andere informatieavonden te organiseren.

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst
Alle partijen tekenden op 29 juni in het provinciehuis een uitvoeringsovereenkomst voor het project. 

Wat is het doel van het project?
Het doel is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. 

Plattegrond Voerendaal met de trajecten

Waar gaan de werkzaamheden plaatsvinden?
Het project betreft het tracé Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd)  en het tracé Daelsweg. Samen vormen deze tracés een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. We houden u op de hoogte van de specifieke locaties van de werkzaamheden en wanneer we deze gaan uitvoeren. Wanneer vinden de eerste werkzaamheden plaats? Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in september 2021 gestart gaat worden met de eerste werkzaamheden.

Wat is er zo speciaal aan dit project?
Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Door de samenwerking van de vijf partijen met stakeholders, elk met verschillende belangen, ontstaat er een sterke samenwerking waarin een belangrijke fietsverbinding afgeleverd wordt die voor iedereen een win-win situatie oplevert en breed gedragen wordt.

Financiën 
De Financiering van het fietsgerelateerde deel van dit project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ca 40% van de kosten (2,36 mln) gedragen wordt door de provincie vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’. Regiodeal Parkstad heeft een bedrag van 150.000 aan subsidie toegekend voor het fietspadtrace Daelsweg. De rest van de kosten (3,54 mln) is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het watergerelateerde deel wordt gefinancierd door het Waterschap, ca. 2,1 mln. De totale projectbegroting is ca. 8 mln euro.

Wilt u meedenken? Deel uw mening!
Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om u een toelichting te geven over het project, het proces en het laatste ontwerp. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij op dit moment nog geen fysieke bijeenkomsten. We presenteren de plannen daarom digitaal via een interactief platform van Waterschap Limburg. Het Waterschap is één van de partijen die betrokken is bij de realisatie van deze fietsverbinding.

1. Ga naar https://metelkaar.waterschaplimburg.nl 
2. Klik op ‘Projecten à Fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’
3. Klik op ‘Wat vind jij van het definitieve ontwerp’. U kunt hier de plannen en ontwerptekeningen inzien. Wilt u een opmerking plaatsen en reacties van anderen bekijken? Maak dan een account aan.

Contactpersonen
Voor de laatste stand van zaken rondom dit project of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Dominic Neven: fwhp@voerendaal.nl of 045 - 575 33 99.

Contactpersonen partners:
- Gemeente Voerendaal: Ed Moonen
- Gemeente Gulpen-Wittem: Pedro Moonen
- Gemeente Heerlen: Ronny Wolfs
- Waterschap Limburg: Arno de Haas
- Provincie Limburg: Roy Pepels

Vragen pers:
Pers kan met vragen terecht bij Margreeth van der Heijde: margreeth.van.der.heijde@voerendaal.nl of 06 - 23 25 06 96.

Onderstaande afbeelding laat zien op welke manier de weg aangepast wordt.

Sfeerimpressie van hoe de Daelsweg en Vrakelbergerweg er uit komt te zien
Logo's gemeenten provincie en waterschap