Open Club Klimmen

Open Club Klimmen

Open Club Klimmen

De Open Club Klimmen wordt een centrale ontmoetingsplek waar sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven, zorg en onderwijs samen komen. 

Bekijk ook het filmpje

Hierin komen wethouder Ruud Braun, Mark Feron van Architectenzaak en verschillende partners aan het woord.

Openbare verkoop grondpercelen 
in Klimmen – gemeente Voerendaal

Gemeente Voerendaal realiseert de Open Club Klimmen. 
Dit project omvat de ontwikkeling en realisatie van een multifunctionele voorziening voor onderwijs, sport, cultuur en zorg, een upgrade van de sportvelden, de herinrichting van het park, de aanleg van een waterbuffer en een woonprogramma. Voor het ontwerp en de realisatie van het multifunctionele gebouw, de sportvelden, de omliggende infrastructuur en de herinrichting van het park is de gemeente Voerendaal opdrachtgever.

 In het gebied zijn twee locaties gereserveerd voor een woonprogramma van in totaal 24 levensloopbestendige appartementen. Gemeente Voerendaal is voornemens deze grondpercelen te verkopen aan een marktpartij. De grondpercelen worden verkocht middels een openbare verkoopprocedure. Het doel is het contracteren van een marktpartij die op de grondpercelen voor eigen rekening en risico het woningbouwprogramma ontwikkelt en realiseert.

 Partijen kunnen hun interesse voor deelname aan deze verkoopprocedure kenbaar maken via info@rogroep.nl
De verkoopprocedure start op 13 juli 2022.

Open Club Klimmen

Bestemmingsplan 
Open Club Klimmen ter inzage

Vanaf 22 februari 2022 tot en met 4 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal, afsluitend op afspraak 
(via telefoonnummer 045 - 575 33 99).

Het ontwerp is tevens elektronisch te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan heeft identificatienummer: NL.IMRO.0986.BPOpenClubKlimmen-ON01.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.