Mensen die aan het hardlopen zijn

Sportakkoord

Samen met lokale sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, aanbieders, inwoners en gemeente is het Sportakkoord Voerendaal(pdf6 MB) opgesteld. Met het Sportakkoord bereiken we dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Het Sportakkoord Voerendaal is een concreet programma van thema’s, ambities en daaraan gekoppelde acties, alles in het teken van sporten en bewegen!

Van een nationaal akkoord naar een lokaal akkoord
In juni 2018 sloot Minister Bruno Bruins van Sport samen met gemeenten, provincies, sportbonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hiermee willen alle betrokken partners de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. In het verlengde van het landelijke akkoord is in gemeente Voerendaal de afgelopen maanden hard gewerkt aan een lokaal Sportakkoord. De sportverenigingen staan onder druk, de motorische vaardigheid van kinderen neemt af, bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en verenigingen krijgen vaker te maken met onsportief gedrag langs de zijlijn. Dit zijn zowel landelijke als lokale uitdagingen waar we dagelijks ook in Voerendaal mee te maken hebben. Samen zetten we de schouders onder het Sportakkoord Voerendaal omdat we alle inwoners een sportief en positief gezond leven gunnen!

Een Voerendaals akkoord
Gemeente Voerendaal heeft samen met de sportformateur vanuit het Huis voor de Sport het proces gefaciliteerd en begeleid om te komen tot het Sportakkoord. In de eerste maanden van 2020 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om invulling te geven aan het Sportakkoord Voerendaal. Gezamenlijk benoemden we waar we trots op zijn, de kansen en uitdagingen. Vele partners uit gemeente Voerendaal hebben een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van dit akkoord. Het is daarmee een breed gedragen akkoord van diverse sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, seniorenverenigingen en gemeente.

Het Sportakkoord Voerendaal kent vier thema’s:
1.     Vitale sport- en beweegaanbieders
2.     Sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor iedereen
3.     Beter benutten van de omgeving
4.     Samenwerken

Binnen de vier thema’s zijn twaalf ambities geformuleerd met tientallen daaraan gekoppelde acties. Het Sportakkoord Voerendaal heeft een dynamisch karakter. Nieuwe organisaties kunnen worden toegevoegd en er is altijd ruimte voor nieuwe acties, initiatieven en samenwerkingen.

Vervolg
Om de ambities uit het Sportakkoord Voerendaal te realiseren gaan de betrokken partners samen de actiepunten uitvoeren. Het Sportakkoord is namelijk van ons allemaal. Om het Sportakkoord nu en in de toekomst te waarborgen wordt het Sportplatform Voerendaal opgericht. Het Sportplatform Voerendaal stimuleert en coördineert de acties uit het Sportakkoord, voert eventueel enkele acties zelf uit en monitort de voortgang van het Sportakkoord. Het platform ziet ook toe op de juiste besteding van het uitvoeringsbudget. Het Sportplatform gaat periodiek bijeenkomsten organiseren, waarin de voortgang wordt besproken en waar ruimte is voor ontmoeting tussen betrokken partijen. 

De genomen maatregelen rondom het coronavirus maakten het helaas niet mogelijk om samen met betrokken partners het Sportakkoord te ondertekenen. Het Sportplatform Voerendaal zal daarom in september 2020 een kick-off voor alle betrokkenen uit de gemeente Voerendaal organiseren. Dit platform wordt vertegenwoordigd door een viertal lokale organisaties aangevuld met de Adviseur Lokale Sport in de gemeente Voerendaal en zorgt voor de borging van het Sportakkoord.

Neem voor meer informatie over het Sportakkoord Voerendaal op met Thom Zeguers via Thom.Zeguers@voerendaal.nl of 045 – 575 33 99.