Zonneweides

Waarom een project Zonneweides?

De landelijke overheid geeft gemeentes de opdracht een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, zoals die in het internationaal klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn afgesproken. Ook Nederland heeft dit akkoord ondertekend. De gemeenteraad van Voerendaal heeft in 2015 unaniem afgesproken dat ook Voerendaal een bijdrage gaat leveren aan het realiseren van deze klimaatdoelstellingen. De raad heeft deze bijdrage beschreven in zijn ambitie ‘Voerendaal 2040 Energieneutraal’. Met de uitwerking van deze ambitie is de gemeente aan de slag gegaan. Zo zijn we onder andere gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen en ook veel inwoners hebben de afgelopen jaren zonnepanelen geplaatst op hun woningen. Als we echter de ambitie ‘Voerendaal 2040 Energieneutraal’ waar willen maken, is meer nodig, of anders gezegd opwekking van energie op grotere schaal. Denk daarbij aan windmolens en zonneweides. Windmolens zijn in het Voerendaals landschap niet mogelijk vanwege wettelijke regelgeving. De enige optie die dan nog over blijft zijn zonneweides. Om ervoor te zorgen dat we zelf grip houden op de aanleg en ontwikkeling van zonneweides (waar ze worden geplaatst en dat de inwoners van Voerendaal er zelf ook baat bij hebben), hebben we regels en voorwaarden opgesteld. Hier moeten de initiatiefnemers van toekomstige zonneweide-projecten aan voldoen. Deze regels en voorwaarden staan in het Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking(pdf556 KB) (RAK) en in de Nadere Uitwerking voor Voerendaal(docx178 KB).

Raad akkoord met ‘RAK’

In de raadsvergadering van 11 maart 2021 heeft de raad het RAK uitvoerig besproken en aangenomen. Hiermee heeft de raad de volgende punten vastgelegd:

·         Slechts 1% van het buitengebied van gemeente Voerendaal mag worden gebruikt voor het plaatsen van zonneweides. Dit is ongeveer 30 hectare. Hiervan is 20 hectare tot 2026 beschikbaar voor zonneweides. Vanaf 2026 kan mogelijk nog 10 hectare worden toegevoegd;
·       De plekken waar mogelijk zonneweides kunnen komen, zijn vastgelegd in 18 geselecteerde zoekgebieden;
·         De zonneweides moeten in het landschap worden ingepast. Dat betekent dat ze zo min mogelijk effect moeten hebben op de landschappelijke waarde en deze daar waar mogelijk zelfs versterken. Zo zijn bijvoorbeeld locaties op hellingen, waar een zonneweide vanuit de omgeving zichtbaar is, ondanks beplanting er omheen, niet mogelijk;
·         De zonneweides moeten een meerwaarde opleveren voor de omwonenden. Dat kan landschappelijk zijn door een mooie natuurlijke omranding en door een financiële bijdrage aan een lokaal project of vereniging.
·         De locaties van de zonneweides worden zodanig gekozen dat een evenwichtige spreiding van locaties binnen de gemeente wordt gerealiseerd.
·         Inwoners moeten betrokken worden bij de projecten en de gelegenheid krijgen mee te doen;
·         De uitgewerkte initiatieven voor zonneweides moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat deze zijn akkoord kan geven.

Initiatieven

Ondertussen is een aantal initiatieven ingediend en heeft het college bij enkele projecten in principe ingestemd om deze uit te werken volgens de vastgestelde regels, zodat ze kunnen worden beoordeeld door inwoners en gemeenteraad. Bij elk initiatief wordt een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en Gemeente Voerendaal, waarin de in het RAK gestelde voorwaarden worden geregeld. De projecten die nu eerst worden uitgewerkt zijn:

- circa 2½ hectare Heugdenweg
- circa 4½ hectare Ransdalerweg
- circa 13  hectare Karstraat.

Op dit moment spreekt de gemeente met deze initiatiefnemers om tot een goed plan te komen, dat voldoet aan de regels die de raad heeft vastgesteld. Dat betekent veel huiswerk voor de initiatiefnemers zoals bijvoorbeeld het opstellen van een goede landschappelijke en natuurlijke inrichting. Ook is het belangrijk dat er draagvlak is voor het plan. Hiervoor moeten de initiatiefnemers met omwonenden in overleg gaan over hoe zij financieel bij het project kunnen worden betrokken en hoe zij invloed kunnen uitoefenen.

Voorbeeldfoto's

De volgende foto’s zijn een voorbeeld van de manier waarop in de toekomst zonneweides in het landschap aangelegd kunnen worden. Op deze voorbeeldfoto’s ziet u de begin-  en eindsituatie. Bij de inrichting wordt er rekening gehouden met de manier waarop de zonnepanelen worden geplaatst, dus met voldoende tussenruimte. De foto van de eindsituatie laat zien hoe de landschappelijke inrichting van de zonneweides vormgegeven kan worden en hoe de voorbijganger hier vanuit ooghoogte tegenaan kijkt.  

Voor alle duidelijkheid; deze locatie is niet door de raad aangewezen en hier komt dan ook geen zonneweide. Dit zijn alleen voorbeelden.

visualisatie zonneweides
visualisatie zonneweides
visualisatie zonneweides
visualisatie zonneweides

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat het project Zonneweides veel vragen oproept. De meeste vragen en antwoorden kunt u vinden in de V&A lijst(docx15 KB). Hier voegen we regelmatig informatie aan toe. Heeft u nog andere vragen? Die beantwoorden wij uiteraard graag. Neem contact op met: Coen Thevis via coen.thevis@voerendaal.nl. 

Lees ook het artikel(pdf221 KB) met een interview met wethouders Ruud Braun en Pierre Verbraak.

Meer informatie

In onderstaande documenten kunt u meer informatie vinden:
- Notitie zonneweides(pdf431 KB)
- Zoeklocaties zonneweides(pdf5 MB)