Coronasubsidie

We vinden het belangrijk om nieuwe activiteiten te stimuleren en organisaties en inwoners hierbij te ondersteunen. Daarom juichen we als gemeente goede ideeën, projecten en initiatieven van harte toe. Ook bieden wij de mogelijkheid tot financiële ondersteuning (subsidie) hiervoor.

Voor welke ideeën, projecten of initiatieven geven we financiële ondersteuning?

Jeugd
We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze jeugd en jongeren. Daarom stimuleren we initiatieven en projecten die erop gericht zijn om de gezonde leefstijl en het welzijn voor deze groep te verbeteren. 
Heb jij een goed initiatief voor jeugd en jongeren?

Cultuur
We zijn trots op ons rijke verenigingsleven en het culturele aanbod. Dit willen we graag versterken en vernieuwen. 
Heb jij een idee voor een project of een initiatief om dit te simuleren?

Sport
Met het Sportakkoord Voerendaal willen we bereiken dat iedereen plezier aan sport kan hebben. Want sporten is belangrijk voor je gezondheid en een gezonde leefstijl.
Heb jij een idee dat hieraan bij kan dragen?

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Het gaat om een incidentele subsidie voor:
-       Professionele organisaties en ondernemers;
-       Vrijwilligersorganisaties en verenigingen;
-       Inwoners.

Een incidentele subsidie is bestemd voor een (semipublieke) professionele organisatie, vrijwilligersorganisatie, of ondernemer, die rechtspersoonlijkheid bezit en gevestigd en/of werkzaam is in de gemeente Voerendaal, of een burgerinitiatief van een inwoner van de gemeente Voerendaal voor de uitvoering van een eenmalige of incidentele gebeurtenis, activiteit of investering binnen de gemeente Voerendaal.

Stuur je voorstel in via info@voerendaal.nl. Dan bekijken wij of je voorstel voldoet aan de voorwaarden.  

Voorwaarden 

1.    De te subsidiëren activiteit moet tot een van de volgende taakvelden behoren: onderwijs, sport, cultuur en recreatie, sociaal domein (sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening, leefbaarheidsbevordering) en/of volksgezondheid en milieu.

2.    De incidentele subsidie is bedoeld voor:
A. Kleinschalige activiteiten, zijnde uitzonderlijke prestaties of ander bijzondere activiteiten;
B. Grootschalig projecten, zaken of burgerinitiatieven.

3.    Activiteiten of projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie:
A. Zijn bijzonder en niet regulier;
B. Zijn niet jaarlijks terugkerend;
C. Moeten een openbaar karakter hebben of betrekking hebben op een nieuwe, innovatieve activiteit.

Aanvraag

Heb je een leuk idee, project of initiatief?

1. Een aanvraag om incidentele subsidie kun je schriftelijk of digitaal bij het college indienen. Dit kan door een brief met bijbehorende documenten te sturen naar info@voerendaal.nl of te richten t.a.v. College van B&W van gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367ED Voerendaal. 

2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag de volgende gegevens:
- Een beschrijving van de activiteit of het project, waarvoor de incidentele subsidie wordt aangevraagd;
- Voor een activiteit of project een begroting met een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven ten behoeve van de activiteit / het project.

Hoogte dan wel wijze van berekening subsidiebedrag

Een incidentele subsidie bedraagt maximaal € 2.000,-.

Weigeringsgronden

Een aanvraag om incidentele subsidie wordt geweigerd als:
a. De organisatie of activiteit niet voldoet aan het bepaalde in artikel 20 of artikel 21: lees de nadere regels;
b. De activiteit is gericht op burgers, die niet woonachtig zijn in de gemeente Voerendaal
c. de activiteit reeds op een andere wijze ingevolge of krachtens de verordening wordt gesubsidieerd;
d. De activiteit niet haalbaar, niet uitvoerbaar of niet betaalbaar is;
e. De subsidie een commercieel doel dient;
f. De activiteit niet vernieuwend is en/of een regulier c.q. structureel karakter heeft.