Bestemmingsplan

De gemeente maakt bestemmingsplannen voor de ruimtelijke inrichting van haar totale grondgebied. In een bestemmingsplan krijgt ieder stukje grond een bestemming, die aangeeft waarvoor de grond mag worden gebruikt (bijv. woondoeleinden of bedrijfsdoeleinden), of hierop gebouwd mag worden, en - zo ja - wat en hoe hierop gebouwd mag worden.

Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente (045-5753399) of maak een afspraak. U kunt dit ook online aanvragen via het Omgevingsloket online

Inloggen met DigiD Naar 0mgevingsloket particulieren Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Naar 0mgevingsloket bedrijven Inloggen met DigiD Aanmelden met Digi D Inloggen met eHerkenning Niveau 1 Aanmelden met e-herkenning

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Vanaf dat moment gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen binnen de gemeente op in één tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor het gehele grondgebied van de gemeente Voerendaal. Na 1 januari 2024 bestaat het bestemmingsplan dus niet meer. We werken dan met het omgevingsplan. Past uw plan niet binnen het omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen. Dat gaat anders werken dan de wijziging van het bestemmingsplan.

De datum van inwerkingtreding (1 januari 2024) lijkt ver weg, maar de voorbereiding van uw (ver)bouwplannen kan maanden in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld de noodzakelijke milieukundige onderzoeken. Dit zal betekenen dat u nu al rekening dient te houden met de mogelijkheid dat uw plan niet meer in behandeling genomen kan worden onder de huidige wetgeving. Een ontwerp bestemmingsplan dat uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage ligt, wordt nog onder de bestaande wetgeving behandeld. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat ná 31 december 2023 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving (en betreft dan feitelijk geen bestemmingsplan meer).

Om op de komst van de Omgevingswet in te spelen en u hierin goed te begeleiden, bepalen we in de komende periode samen met u wat de beste route is voor uw beoogde ontwikkeling richting de Omgevingswet.

Doorlooptijd bestemmingsplanprocedure

Voldoet uw aanvraag niet aan het bestemmingsplan? Is er geen binnenplanse wijziging mogelijk? Dan volgt u een procedure voor een herziening van het bestemmingsplan. Het moment dat het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage ligt (die u moet aanleveren) bepaalt de procedure.

Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan wordt gelegd, moet er veel gebeuren. U zult onderzoeken moeten laten uitvoeren en een adviesbureau moeten inschakelen voor een onderbouwing van uw plan, waaruit blijkt dat de plannen voldoen aan de eisen van een “goede ruimtelijke ordening”. Niet elke ontwikkeling is hetzelfde, de doorlooptijd is dan ook wisselend. Bij een ontwikkeling waarvoor (veel) onderzoeken (bijv. flora en fauna en eventuele nadere onderzoeken) worden uitgevoerd, kan zijn dat het op dit moment al niet meer haalbaar is om voor 31 december 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Om een ruimtelijke procedure te kunnen starten en doorlopen, moet de aanvrager de nodige informatie aanleveren. Hoe snel die procedure verloopt, is daarmee mede afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de informatie en de snelheid waarmee deze wordt aangeleverd door de aanvrager. In verband met de doorlooptijd vragen wij u om tijdig uw concept ontwerp bestemmingsplan aan te leveren. Het behandelen van een herziening/wijziging van het bestemmingsplan op basis van het huidige recht achten wij haalbaar als wij uiterlijk maandag 3 juli 2023 een volledig concept ontwerp bestemmingsplan hebben ontvangen dat geschikt is voor terinzagelegging.

De volgende aspecten zijn noodzakelijk om te kunnen spreken van een “volledig” concept ontwerp bestemmingsplan:

  • Een schriftelijk verzoek van initiatiefnemer tot wijziging van het geldende bestemmingsplan;
  • Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente en de gemeente heeft hier positief op gereageerd;
  • Het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • Het bestemmingsplan omvat een toelichting (voor de inhoud van de toelichting wordt verwezen naar artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening);
  • Het bestemmingsplan omvat planregels;
  • Het bestemmingsplan omvat een verbeelding;
  • Alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd.

Wanneer u uw concept ontwerp bestemmingsplan voor 3 juli 2023 aanlevert, maar de bovenstaande aspecten ontbreken kan er niet gegarandeerd worden dat uw ontwerp bestemmingsplan vóór ingang van de Omgevingswet ter inzage gelegd kan worden.

Tijdige aanlevering concept ontwerp bestemmingsplan niet mogelijk

Wat als u niet instaat bent om vóór 3 juli 2023 een volledig concept ontwerp bestemmingsplan aan te leveren? Het gevolg hiervan is dat naar waarschijnlijkheid uw ontwerpbestemmingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage ligt. Dan moeten wij uw aanvraag afronden volgens de nieuwe Omgevingswet. We behandelen uw plan dan als een omgevingsplan. De procedure voor het omgevingsplan is niet anders dan voor het bestemmingsplan, maar u dient dan wel een verzoek tot het wijzigen van het omgevingsplan in te dienen. Ook moet u dan in plaats van een bestemmingsplan een omgevingsplan aanleveren dat voldoet aan de eisen uit de Omgevingswet (onder andere hoofdstuk 5 uit het Besluit omgevingskwaliteit).

Omgevingsvergunning voor en na 1 januari 2024

Buitenplanse omgevingsvergunning

Als u de stukken voor een bestemmingsplan tijdig aanlevert, is er altijd nog een kans dat de datum van 1 januari 2024 niet wordt gehaald. Dan moet u het bestemmingsplan omzetten naar een omgevingsplan. En volgt u de procedure uit de Omgevingswet. Ook kunt u op dat moment alsnog kiezen voor het aanvragen van een buitenplanse omgevingsvergunning (dit kunt u ook doen als u het al niet haalbaar acht om tijdig een bestemmingsplan aan te leveren). De onderzoeken en toelichting voor het bestemmingsplan, kunt u dan gebruiken voor de (verplichte) ruimtelijke onderbouwing bij de buitenplanse omgevingsvergunning. De verbeelding en de regels vervallen dan wel. Daarvoor in de plaats levert u een volledig uitgewerkte aanvraag voor een omgevingsvergunning aan. Hierbij dient u er wel voor te zorgen dat deze aanvraag voor 1 januari 2024 is ingediend om te vallen onder de huidige wet- en regelgeving.

Buitenplanse omgevingsplanacticiteit

Bent u niet instaat om vóór 1 januari 2024 een uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning in te dienen? De nieuwe Omgevingswet heeft net als de huidige wet de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van het Omgevingsplan Dit heet in de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afgekort: BOPA). Wilt u gebruik gaan maken van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit dan adviseren wij u om eerst een vooroverleg aan te vragen. Dan bespreekt één van onze medewerkers met u de meest geschikte route voor uw plan en kan bekeken worden of deze procedure toepasbaar is.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen middels wabo@voerendaal.nl en telefoonnummer: 045 - 575 33 99.

Afhankelijk van de aanvraag kunnen er kosten aan verbonden zijn.