Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand. Het kan ook zijn dat u de functie van bebouwing wilt wijzigen. Bijvoorbeeld het wijzigen van een bedrijfswoning naar een reguliere burgerwoning of het vestigen van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. In deze gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Doe via DSO (het digitale loket)een vergunningcheck.

U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Het verstandig om uw initiatief op hoofdlijnen, voorafgaand aan een omgevingsvergunning aanvraag, te laten toetsen door ons als gemeente. Zo voorkomt u dat u een niet haalbaar initiatief indient óf een onvolledige omgevingsvergunning aanvraag indient. 
Ook voorkomt u zo extra hoge legeskosten. Wanneer uw aanvraag bij het omgevingsloket namelijk buiten behandeling wordt gesteld of geweigerd, moet u wel de gebruikelijke legeskosten betalen. Naast de legeskosten die u dan verschuldigd bent aan de gemeente voor de behandeling van de aanvraag heeft u wellicht ook al zelf extra kosten gemaakt in het kader van uw aanvraag als het gaat om bouwkundige tekeningen, milieukundige onderzoeken en/of juridisch-planologisch advies.

Om een dergelijke situatie te voorkomen kunt u een conceptaanvraag indienen:
Middels een goed uitgewerkte conceptaanvraag (met tekeningen en een ruimtelijke toelichting) kunnen wij als gemeente op hoofdlijnen beoordelen of uw ontwikkeling beleidsmatig, planologisch en milieukundig haalbaar is. Als wij op basis van uw conceptaanvraag principemedewerking verlenen wil dit niet automatisch zeggen dat u ook een omgevingsvergunning zult krijgen voor uw beoogde initiatief. Gedurende de vergunningsprocedure kunnen er altijd nog belemmeringen naar voren komen waaruit blijkt dat er geen vergunning verleend kan worden. Echter geeft het verkrijgen van principemedewerking dus wel een inzicht in de haalbaarheid van uw plannen en kunt u ook de afweging maken of u kosten wilt gaan maken voor de verdere uitwerking van uw plannen (en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvraag). Ook kunnen wij u al randvoorwaarden meegeven waarmee u rekening dient te houden in relatie tot uw uiteindelijke omgevingsvergunning aanvraag.

Indienen conceptaanvraag

U kunt uw conceptaanvraag via het DSO (het digitale loket) indienen. U kunt bij stap 7 ‘verzoek indienen’ uw conceptverzoek indienen. Als bijlage bij dit verzoek kunt u het formulier voor de conceptaanvraag (pdf, 253 KB)hier downloaden, invullen en toevoegen.

Om als gemeente een weloverwogen uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van uw plan is het wel belangrijk dat u ons voorziet van de noodzakelijke documenten bijvoorbeeld een duidelijke plan beschrijving, maatvaste (inrichtings)tekeningen en een motivering omtrent uw plannen. In veel gevallen is het raadzaam om een ruimtelijk adviesbureau in te schakelen om een goed onderbouwde conceptaanvraag op te stellen. Een dergelijk bureau is begaan met de ruimtelijke verantwoording die verwacht wordt bij een conceptaanvraag en kan u ook helpen bij het indienen van een mogelijke aanvraag omgevingsvergunning als gemachtigde partij.

Als uw conceptaanvraag geen maatvaste tekeningen omvat met een kadastrale ondergrond is het mogelijk dat wij de aanvraag buiten behandeling stellen, omdat wij dan geen weloverwegen oordeel kunnen vormen over de ontwikkeling. Ook indien u enkel de functie van bestaande bebouwing wilt wijzigen is het belangrijk dat u op basis van een plattegrond van de bestaande bebouwing aangeeft welk gedeelte van de bebouwing deze nieuwe functie zal omvatten.

Behandeltermijn conceptplan

Er is geen formele doorlooptijd verbonden aan het behandelen van een conceptaanvraag. U dient rekening te houden met een behandeltermijn van circa 4 maanden. Heeft u principemedewerking verkregen dan kan u vervolgens hierna een omgevingsvergunning aanvraag indienen.

Legeskosten conceptaanvraag

De legeskosten zijn vastgelegd in de legesverordening 2024. De kosten voor de behandeling van een conceptaanvraag bedragen € 360,- voor een eenvoudig bouwplan.

Is er sprake van een complex conceptplan dan kunnen de kosten eventueel oplopen als wij beoordelen dat uw conceptaanvraag ook behandeld dient te worden aan de omgevingstafel. Deze kosten zijn terug te vinden in de gemeentelijke legesverordening. Mocht dit aan de orde zijn dan zal uw casemanager u hiervan op de hoogte stellen.   

Als u een positief eindadvies op uw conceptaanvraag krijgt én u dient daarna binnen 3 maanden een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte legeskosten verrekend. Dit kan alleen als de vergunning daadwerkelijk verleend wordt.

Beleid woningbouw

De Zuid-Limburgse gemeenten, hebben begin 2021 een besluit genomen over het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwbouw. Meer informatie op https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/

Dien uw aanvraag direct digitaal in via DSO (het digitale loket). Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning. Als u een dienst of product van de gemeente afneemt, moet u in de meeste gevallen leges (een vergoeding in geld) betalen.

Dit is ook van toepassing als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten, bijvoorbeeld voor de activiteiten:

 • omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden;
 • omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten;
 • omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit;
 • omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk;
 • omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel);
 • bouwactiviteit (bouwtechnisch deel);
 • rijksmonumentenactiviteit.

Dan betaalt u leges voor iedere afzonderlijke activiteit. De kosten van de omgevingsvergunning zijn dus afhankelijk van het aantal aangevraagde activiteit(en) in de aangevraagde omgevingsvergunning. Ook kan het zijn dat u leges dient te betalen voor de beoordeling van door u ingediende milieukundige rapportages.

De bedragen vindt u in de gemeentelijke legesverordening. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Link: Gemeenteblad 2023, 486851 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Voor de gemeente Voerendaal is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij uw plan spelen. Hierdoor kunnen wij een goede afweging maken en zorgvuldig een besluit nemen over een beoogde ontwikkeling. Met het oog op de gedachten achter de Omgevingswet, wordt derhalve verwacht dat u of uw cliënt met de aangrenzende eigenaren/bewoners in contact treedt over uw planvoornemen en de resultaten van dat overleg terugkoppelt middels een document dat u als bijlage toevoegt bij de betreffende omgevingsvergunning aanvraag.

Wij wijzen u erop dat artikel 7.4 Omgevingsregeling (Or) aanvraagvereisten over participatie omvat. Deze aanvraagvereisten gelden ook voor zogenoemde “buitenplanse omgevingsplanactiviteiten”. Artikel 7.4 Or schrijft voor dat aangegeven moet worden of derden bij de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning zijn betrokken en – als dat het geval is – hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Om u alvast te helpen heeft de gemeente Voerendaal een “Handreiking omgevingsdialoog gemeente Voerendaal 2022” (pdf, 408 KB)opgesteld. Deze handreiking kunt u gebruiken voor het uitnodigen van uw omgeving en de verslaglegging in relatie tot uw omgevingsdialoog behorende bij uw aanvraag.

U hebt een initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling. Het initiatief is een complex of grootschalig bouwplan of gebruikswijziging die afwijkt van het Omgevingsplan. In dat geval is het raadzaam om uw plannen van te voren met ons te bespreken middels een conceptaanvraag. Voor deze conceptaanvragen die een complexe ruimtelijke ontwikkeling betreffen werken wij als gemeente met een zogenoemde ‘intaketafel’ en ‘omgevingstafel’.

Uw idee wordt besproken aan de intaketafel: is uw idee kansrijk?

De intaketafel is een intern gemeentelijk overleg waar conceptplannen worden besproken die niet binnen het Omgevingsplan passen en een relatief grote impact op de omgeving kunnen hebben. Deze intaketafel vindt twee wekelijks plaats.

In dit overleg wordt ingeschat of uw idee kansrijk is, op basis van de doelen en het beleid van de gemeente. Ook relevante wet- en regelgeving speelt hierbij een rol. Als het idee past bij de gemeentelijke doelen, beleid en er zijn geen aanzienlijke bezwaren vanuit bijvoorbeeld milieu, gezondheid, maatschappelijk perspectief, parkeren of water geeft de intaketafel aan wat de beste vervolgstap is. De casemanager die uw conceptaanvraag in behandeling heeft informeert u over de uitkomst aan de intaketafel en stelt de vervolgstappen voor.

Er zijn twee mogelijkheden uitkomsten naar aanleiding van de intaketafel:

 • Optie 1: Het advies is om er niet verder door te gaan met uw conceptplan. Het idee is niet wenselijk, of biedt onvoldoende aanknopingspunten om een bijdrage te kunnen leveren, op basis van de doelen en het beleid vanuit de gemeenten. Of het initiatief is niet voorstelbaar omdat er landelijke of provinciale regelgeving is die de ontwikkeling onmogelijk maakt.
 • Optie 2: Het advies is om het idee verder te bespreken aan de omgevingstafel, nadat het plan verder is uitgewerkt op diverse punten die worden meegegeven naar aanleiding van de intaketafel.

Een positief advies van de intaketafel is nog geen inhoudelijke beoordeling van uw plan. Het is ook geen principebesluit van de gemeente over uw plan. Pas aan de omgevingstafel blijkt of uw plan ook op detailniveau haalbaar is. De manier waarop u het gesprek met buren en andere belanghebbenden voert, maakt deel uit van de advisering en beoordeling van de haalbaarheid van uw plan. Aan het bespreken van uw idee aan de intaketafel zijn geen kosten verbonden. Is uw plan kansrijk en wordt geadviseerd het plan verder te bespreken aan de omgevingstafel dan zijn er wel kosten verbonden aan deze werkzaamheden. Deze zijn terug te vinden in de legesverordening op de gemeentelijke website.

Omgevingstafel: is uw idee haalbaar?

U wordt in navolging van een positief advies aan de intaketafel uitgenodigd om aan de omgevingstafel uw conceptplan toe te lichten (u ontvang hiertoe een uitnodiging per brief). Na uw toelichting wordt u vervolgens verzocht het overleg te verlaten en kijken wij samen met uw toelichting op meer detailniveau samen met onze ketenpartners naar de beoogde ontwikkeling.  We denken tijdens dit overleg vervolgens mee over de vraag of uw idee haalbaar is, of met bepaalde aanpassingen haalbaar kan worden. De casemanager is uw contactpersoon. Aan het inzetten van een omgevingstafel zijn kosten verbonden. De legeskosten voor een eerst overleg aan de omgevingstafel bedragen € 500,00. Voor elk volgend overleg aan de omgevingstafel bedragen de kosten € 250,00.

Aan de omgevingstafel zitten vanuit de gemeente niet alleen de casemanager. Ook sluiten adviseurs van relevante beleidsterreinen aan. Als het nodig is, zitten er ook adviseurs van andere organisaties aan tafel. Bijvoorbeeld van de Provincie Limburg, Waterschap Limburg of RUD-ZL. De kosten omtrent de omgevingstafel kunnen derhalve tevens oplopen als deze partners dienen aan te schuiven (zie hiertoe de legesverordening).

Na één of twee tafels vindt een afgewogen beoordeling plaats van de haalbaarheid van uw initiatief. Dat wordt veelal voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college besluit hierover. De beoordeling geeft aan of het plan haalbaar is en of er op de vergunningaanvraag positief kan worden besloten, als deze wordt ingediend zoals besproken aan de omgevingstafel. In sommige gevallen staat erbij aan welke voorwaarden u nog moet voldoen voordat u een vergunning kunt aanvragen.

U bepaalt natuurlijk zelf of u deze inzet van meerwaarde vindt of zelf uw plan verder uitwerkt. Als u geen gebruik maakt van het (voor)overleg met de gemeente en uw plan direct indient als vergunningaanvraag, is de kans groter dat de aanvraag om vergunning niet voldoet aan de indieningsvereisten of dat gewenste vergunning wordt geweigerd. Aan het behandelen van uw vergunningaanvraag zijn ook kosten verbonden. In sommige gevallen heeft de gemeenteraad een rol in de procedure van het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Afhankelijk van de procedure zijn ervoor belanghebbenden nog mogelijkheden voor bezwaar/zienswijzen en beroep.

Contact

Wilt u meer weten over de intaketafel of omgevingstafel? Of wilt u meer informatie over de behandeling van een conceptaanvraag? Dan kunt u contact opnemen viaplanbureau@voerendaal.nl, vermeld in het onderwerp het adres en het zaaknummer waarop uw vraag betrekking heeft. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u liever bellen? Dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 045 – 575 33 99 en vragen naar een medewerker van de afdeling Omgevingsontwikkeling.

Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning met bouwactiviteit nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand middels de welstandsnota. Dat betekent dat een welstandscommissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past.

Niet alle gebieden kennen een even hoog beschermingsniveau binnen de gemeente Voerendaal. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus:

Welstandsniveau 1 (zware welstandstoets)

In de eerste plaats zijn die gebieden aangewezen die van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de kernen en het landschap. Verder is niveau 1 toegekend aan gebieden met hoge cultuurhistorische, architectonische, landschappelijke of stedenbouwkundige waarde.

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Niveau 1 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

 • Gebied 1: Historische kernen, bebouwingslinten en buurtschappen
 • Gebied 2: Historische ensembles
 • Gebied 3: Buitengebied

Welstandsniveau 2 (reguliere welstandstoets)

Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen. Deze gebieden hebben een sterke ruimtelijke samenhang en/of zijn gelegen op gezichtsbepalende locaties.

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Niveau 2 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

 • Gebied 4: Voltooide woonwijken
 • Gebied 5: Maatschappelijke voorzieningen

Welstandsniveau 3 (lichte welstandstoets)

Dit zijn gebieden die minder waardevol en niet gezichtsbepalend zijn, maar wel een ruimtelijke samenhang hebben.

Niveau 3 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

 • Gebied 6: Recreatie- en sportterreinen
 • Gebied 7: Bedrijventerreinen

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Op de welstandskaart (pdf, 4 MB) kunt u direct een gebied opzoeken met het bijbehorende welstandsniveau. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning vindt plaats op verschillende schaalniveaus.

In deze tabel (png, 91 KB) is aangegeven welke aspecten worden getoetst bij de welstandsniveaus.

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een beschermde boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). 
De gemeente Voerendaal heeft een bomenverordening opgesteld waarin beschermde bomen en andere houtopstanden zijn opgenomen waartoe een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Om te bepalen of de boom die u wilt kappen een beschermde boom is raadpleeg ons digitaal kaartmateriaal of neem contact op met het Klantcontactcentrum.

Wat vraagt u aan?

Wilt u een of meerdere bomen gaan kappen? Of  wilt u gaan snoeien? Vraag dan een omgevingsvergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de ter zake vigerende verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit.

Woont u in een huurwoning?

Als huurder dient u altijd (ook als geen omgevingsvergunning is vereist) toestemming te vragen aan de eigenaar voor het kappen van een boom.

Legeskosten

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning ‘omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden’ zijn leges verbonden, deze bedragen € 68,00.

 

Aanleggen of verbreden van een oprit

Wanneer u een oprit wilt aanleggen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Vraag een omgevingsvergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.7 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit.

In het Inrittenbeleid 2011 (pdf, 124 KB)vindt u de regels terug. Het APV artikel waar in het inrittenbeleid naar verwezen wordt bestaat nog steeds, maar is nu terug te vinden onder art. 2.7.

Aanlegkosten

Het aanleggen of verbreden van de inritconstructie met de openbare weg zal worden uitgevoerd door de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden: voor een nieuwe inrit van 3,5 m breed (standaard maat) betaald u € 400,00, voor elke extra meter betaald u € 50,00. Voor het verbreden van een bestaande inrit betaald u € 100,00 per strekkende meter. Het aanleggen van een oprit op eigen terrein is voor eigen rekening en dient u zelf te (laten) uitvoeren.

Legeskosten

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning ‘omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit’ zijn leges verbonden, deze bedragen € 180,00.