Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of bedrijfspand.

Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw woning of bedrijf valt;

Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

U kunt een conceptaanvraag indienen. Hieraan zijn legeskosten verbonden:

  • € 340,- (prijspeil 2022) voor een eenvoudig bouwplan. Download het formulier (pdf, 249 KB), vul dit (digitaal) in en stuur naar info@voerendaal.nl of geef het af aan de balie.
  • € 1020,- (prijspeil 2022) wanneer u van plan bent om een meeromvattend (bouw)plan te laten toetsen op haalbaarheid. We hebben het dan over plannen die invloed hebben op de omgeving. U als aanvrager moet ook meer onderwerpen toelichten en meer stukken aanleveren. Hiervoor is een uitgebreider formulier (pdf, 247 KB) beschikbaar. 

Als u een positief eindadvies op uw conceptaanvraag krijgt én u dient u daarna binnen 3 maanden een aanvraag omgevingsvergunning in voor hetzelfde bouwplan, dan worden de gemaakte legeskosten verrekend. Dit kan alleen als de vergunning daadwerkelijk verleend wordt. Informatie over bestemmingsplannen, waardevolle bomen, gladheidsbestrijding enz. is te vinden op de digitale kaart.

De Zuid-Limburgse gemeenten, hebben begin 2021 een besluit genomen over het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwbouw. Meer informatie op https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/

Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning met bouwactiviteit nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand middels de welstandsnota. Dat betekent dat een welstandscommissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past.

Niet alle gebieden kennen een even hoog beschermingsniveau binnen de gemeente Voerendaal. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus:

Welstandsniveau 1 (zware welstandstoets)

In de eerste plaats zijn die gebieden aangewezen die van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de kernen en het landschap. Verder is niveau 1 toegekend aan gebieden met hoge cultuurhistorische, architectonische, landschappelijke of stedenbouwkundige waarde.

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Niveau 1 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

  • Gebied 1: Historische kernen, bebouwingslinten en buurtschappen
  • Gebied 2: Historische ensembles
  • Gebied 3: Buitengebied

Welstandsniveau 2 (reguliere welstandstoets)

Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen. Deze gebieden hebben een sterke ruimtelijke samenhang en/of zijn gelegen op gezichtsbepalende locaties.

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Niveau 2 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

  • Gebied 4: Voltooide woonwijken
  • Gebied 5: Maatschappelijke voorzieningen

Welstandsniveau 3 (lichte welstandstoets)

Dit zijn gebieden die minder waardevol en niet gezichtsbepalend zijn, maar wel een ruimtelijke samenhang hebben.

Niveau 3 is toegekend aan de volgende gebieden en bebouwing:

  • Gebied 6: Recreatie- en sportterreinen
  • Gebied 7: Bedrijventerreinen

De toetsing strekt zich uit over het gehele bouwplan.

Op de welstandskaart (pdf, 4 MB) kunt u direct een gebied opzoeken met het bijbehorende welstandsniveau. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning vindt plaats op verschillende schaalniveaus.

In deze tabel (png, 91 KB) is aangegeven welke aspecten worden getoetst bij de welstandsniveaus.

Dien uw aanvraag direct digitaal in. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Als u een dienst of product van de gemeente afneemt, moet u in de meeste gevallen leges (een vergoeding in geld) betalen.

Dit is ook van toepassing op de omgevingsvergunning. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten, bijvoorbeeld voor de activiteiten ‘bouwen’, 'aanleg in- en uitrit' en ‘strijdigheid met bestemmingsplan’? Dan betaalt u leges voor iedere afzonderlijke activiteit. De kosten van de omgevingsvergunning zijn dus afhankelijk van het aantal aangevraagde activiteit(en) in de aangevraagde omgevingsvergunning.

De bedragen vindt u in de gemeentelijke legesverordening. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Link: Gemeenteblad 2022, 568300 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een beschermde boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).
De gemeente Voerendaal heeft een bomenverordening opgesteld waarin beschermde bomen en andere houtopstanden zijn opgenomen.

Om te bepalen of de boom die u wilt kappen een beschermde boom is raadpleeg ons digitaal kaartmateriaal  of neem contact op met het Klantcontactcentrum.

 Woont u in een huurwoning?

Als huurder dient u altijd (ook als geen omgevingsvergunning is vereist) toestemming vragen aan de eigenaar voor het kappen van een boom.

Aanleggen of verbreden van een oprit 

Het aanleggen en/of verbreden van een oprit is vergunningplichtig. In het Inrittenbeleid 2011 (pdf, 124 KB)vindt u de regels terug. Het APV artikel waar in het inrittenbeleid naar verwezen wordt bestaat nog steeds, maar is nu terug te vinden onder art. 2.7.

Aanlegkosten

Het aanleggen of verbreden van de inritconstructie met de openbare weg zal worden uitgevoerd door de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden: voor een nieuwe inrit van 3,5 m breed (standaard maat) betaald u € 400,00, voor elke extra meter betaald u € 50,00. Voor het verbreden van een bestaande inrit betaald u € 100,00 per strekkende meter.
Het aanleggen van een oprit op eigen terrein is voor eigen rekening en dient u zelf te (laten) uitvoeren.

 Legeskosten

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, deze bedragen € 50,00.