Melding klacht en bezwaar

Melding doen

Wij streven ernaar dat de gemeente Voerendaal schoner, veiliger en leefbaarder wordt. Uw meldingen zijn van belang om ons hierin te ondersteunen. U kunt uw melding persoonlijk, telefonisch, per e-mail of schriftelijk doen. Ook kunt u een melding doen via deze website of de Voerendaal app (deze app kunt u gratis downloaden op uw tablet en smartphone door in de Google Play Store of Apple App Store te zoeken op gemeente Voerendaal). Meldingen kunnen op allerlei zaken betrekking hebben: afbrekende takken, gaten in het wegdek, lichtmasten die niet branden, rondslingerend vuil, losliggende putdeksels. Afhankelijk van de melding wordt deze meteen opgepakt, meegenomen in het onderhoudsschema of doorverwezen naar de verantwoordelijke instantie.

Klacht indienen

Een klacht moet gaan over gedragingen van medewerkers. Daaronder valt ook het niet nakomen van afspraken. In dit soort situaties, waarbij het om ongewenst gedrag gaat van medewerkers, de burgemeester, wethouders of raadsleden, kunt u een klacht indienen. Een klacht is dus geen melding. U kunt hiervoor het klachtenformulier (pdf, 444 KB) gebruiken. 
Wilt u meer weten over het zogenaamde klachtrecht neem dan contact op met de afdeling Klantcontactcentrum (045-575 33 99). In deze gevallen gaat het over het formele klachtrecht. U moet er dan rekening mee houden dat u de mogelijkheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten in een zogenaamde hoorzitting. U kunt ook alleen een melding doen. Dat kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk. Het Klantcontactcentrum is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Bezwaar maken

Iets anders is een bezwaar. In dat geval bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van de gemeente. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd en deze is geweigerd of u bent het niet eens met de voorwaarden die de gemeente stelt bij uw vergunning. Voor een bezwaar gelden andere procedures. 
De gemeente moet in elke brief waarin u een besluit of beslissing wordt medegedeeld, aangeven of sprake is van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en de manier waarop dat kan gebeuren. Is het u desondanks niet duidelijk, belt u dan met de afdeling of medewerker die uw verzoek heeft behandeld. De naam van de medewerker staat altijd onder aan het besluit of in het begeleidend schrijven.