Leerlingenvervoer

Het kan zijn dat uw kind(eren), vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen of vanwege levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, naar een speciale of bijzondere school moet(en). Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen (een gedeelte van) de vervoerskosten van uw kind. Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u bij de website over passend onderwijs.

Voorwaarden

Gaat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.
 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Uw kind heeft een lichamelijke, zintuiglijke en/of een verstandelijke beperking.

Gaat uw kind naar een basisschool met specifieke levensbeschouwelijke richting / openbaar onderwijs dan geldt:

 • Uw kind woont in de gemeente Voerendaal.
 • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De basisschool ligt verder dan 6 kilometer.

Afhankelijk van het inkomen vraagt de gemeente een drempelbedrag en/of een inkomstenafhankelijke bijdrage.

Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer

Inloggen met DigiD Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer
 • Het aanvragen van een vergoeding voor leerlingenvervoer doet u online via de knop hierboven. 
 • U logt in met de DigiD van uw kind. Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan mag u als ouder of voogd uw kind helpen bij het aanvragen en gebruiken van DigiD. Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een DigiD aanvragen en gebruiken. DigiD is vanaf 14 jaar en ouder namelijk strikt persoonlijk. Uw kind kan DigiD aanvragen via de website of via de DigiD app: www.digid.nl   
 • Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken (met mogelijke verlenging van 4 weken) afgehandeld. In sommige gevallen moet advies van (medische) deskundigen worden gevraagd.

Vergoeding voor leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke, school van de gewenste richting. Dit gebeurt in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer. Kan uw kind niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, dan is eventueel begeleiding of taxivervoer mogelijk. De gemeente beoordeelt of begeleiding of taxivervoer nodig is. Twee werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van taxivervoer. 

Soorten voorzieningen waar u voor in aanmerking kunt komen:

 • Fietsvergoeding: uw kind fietst zelfstandig (eventueel met begeleiding) naar school en ontvangt een fietsvergoeding (kilometervergoeding);
 • Openbaar vervoer met of zonder begeleiding: uw kind reist (onder begeleiding) met het openbaar vervoer. De kosten voor het abonnement worden vergoed. Indien nodig, geldt dit ook voor 1 begeleider, ongeacht het aantal te begeleiden kinderen;
 • Eigen vervoer (auto): U als ouder brengt uw kind met eigen vervoer naar school. U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen;
 • Aangepast vervoer (taxibus): Uw kind maakt gebruik van vervoer per taxibus. Dit vervoer wordt alleen verstrekt wanneer fietsen en/of het onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, geen openbaar vervoer aanwezig is of wanneer bij gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school of terug de reistijd langer is dan 1,5 uur en dit met aangepast vervoer tot 50% of meer kan worden teruggebracht.

Om gebruik te kunnen maken van leerlingenvervoer voor uw kind, moet de school minimaal 6 kilometer van uw woning liggen. De gemeente stelt de kilometergrens vast. Per schoolsoort kan een andere grens gelden. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruik maken van het vervoer. De kilometergrens van 6 kilometer geldt meestal niet voor leerlingen die naar het reguliere onderwijs gaan en vanwege een handicap niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij kunnen vaak ook binnen de kilometergrens aanspraak maken op leerlingenvervoer.

Niet elke school biedt leerlingenvervoer. Leerlingen binnen de volgende schooltypen komen in aanmerking:

 • Primair onderwijs (po): het reguliere basisonderwijs of bijzonder onderwijs voor leerlingen zonder handicap, maar met bijvoorbeeld een leerachterstand. Ook leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een basisschool bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens komen in aanmerking;
 • Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo);
 • Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra (WEC), scholen voor zintuiglijk gehandicapten (zg) en scholen voor meervoudig gehandicapten (mg);
 • Regulier voortgezet onderwijs (vo): leerlingen met een handicap die deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs.