Masterplan Wonen gemeente Voerendaal

Het Masterplan Wonen maakt inzichtelijk op welke locaties potentieel woningbouw mogelijk is. De gemeente Voerendaal heeft haar ambitie uitgesproken om in de periode 2023- 2032 een minimaal aantal van 450 woningen aan haar kernen toe te voegen. Hierbij richt de ontwikkeling van de nieuwe woningbouw zich op zowel inbreidings- als uitbreidingsplannen. De gemeente Voerendaal
is daarbij faciliterend en toetsend. Dit betekent dat de gemeente niet gaat bouwen. Daarvoor hebben we de inwoners en de verschillende stakeholders hard nodig. Dit Masterplan Wonen is een eerste scan naar de haalbaarheid van de locaties. In het volledige Masterplan Wonen vindt u meer uitleg omtrent de locaties.

MASTERPLAN WONEN gemeente Voerendaal (pdf, 91 MB)

Doel Masterplan Wonen

Het doel van het Masterplan Wonen is om de ambities vanuit de Woondeal en de Woonvisie Voerendaal te waarborgen en verder te specificeren. Tijdens de haalbaarheidsstudie naar potentiële ontwikkellocaties in de kernen van de gemeente Voerendaal is gekeken naar ruimtelijke, planologische, en beleidstechnische aspecten.

Regionale Woonvisie Parkstad/Voerendaal (pdf, 2 MB)

Waarom een Masterplan Wonen?

Uit het Woonbehoefteonderzoek binnen de gemeente Voerendaal blijkt een verschuiving van doelgroepen, waardoor de bestaande woningvoorraad niet meer aansluit op de woonbehoefte binnen de gemeente. Er is niet alleen een tekort aan woningen, maar ook een verandering in de woonwensen. Eind 2023 is onvoldoende geschikte huisvesting voor onder andere starters en senioren. Dit maakt dat de doorstroming in de woningmarkt stagneert.

10 kansrijke ontwikkellocaties aangewezen om woningbouwambities in  gemeente Voerendaal te halen

Naast deze scan met potentiële locaties schetst het Masterplan Wonen, tot 2032, de kaders voor de woningbouwontwikkeling binnen de gemeente Voerendaal. Ook verschaft het Masterplan Wonen inzicht op welke wijze wordt omgegaan met de inbedding van flexwonen op korte termijn, de ontwikkeling van zorgwonen binnen de gemeente, evenals de ontwikkeling van potentiële onderwijslocaties binnen de kernen Ransdaal en Ubachsberg.

Concrete invulling ontwikkellocaties volgt later in planontwikkelingsfase

Daarbij worden aantallen, typologieën en stedenbouwkundige invulling in overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en inwoners bepaald. Let wel: Bij Gemeenschapshuis op d'r Plats (ontwikkeling I) vindt beëindiging van de exploitatie op zeer korte termijn plaats. Wanneer dat gebeurt, wordt deze locatie met voorrang ontwikkeld. Ontwikkeling B vindt in twee fasen plaats: fase 1 op de korte termijn (0-3 jaar) en fase 2 op de middellange termijn (4-7 jaar). Hierbij geldt bij iedere ontwikkeling dat er enkel gebouwd kan worden naar behoefte. Voor de verdere uitwerking van de ontwikkellocaties leggen we de focus op een aantal grootschalige locaties met als uitgangspunt dat in iedere kern op korte termijn woningen toegevoegd kunnen worden.

Een indicatieve fasering (niet definitief):

> Op korte termijn de realisatie van de ontwikkelingen A, B, C, D1, F1 en I;

> Op middellange termijn zullen de ontwikkelingen E en G plaatsvinden;

> Op de lange termijn wordt ingezet op de ontwikkelingen D2, F2 en H.