Categorieën

  • Afgerond
  • Infrastructuur
  • Duurzaamheid

Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Wat was de aanleiding voor dit project?

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied. 

Wie zijn betrokken bij dit project?

Het project wordt door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg in samenwerking opgezet en uitgevoerd. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 22 maart 2018 door alle partijen werd ondertekend. Daarnaast wordt de omgeving en overige stakeholders betrokken bij de plannen door onder andere informatieavonden te organiseren. Alle partijen tekenden op 29 juni in het provinciehuis een uitvoeringsovereenkomst voor het project.

Wat is het doel van het project?

Het doel is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. 

Wat is er zo speciaal aan dit project?

Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Door de samenwerking van de vijf partijen met stakeholders, elk met verschillende belangen, ontstaat er een sterke samenwerking waarin een belangrijke fietsverbinding afgeleverd wordt die voor iedereen een win-win situatie oplevert en breed gedragen wordt.

Financiën 

De Financiering van het fietsgerelateerde deel van dit project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ca 40% van de kosten (2,36 mln) gedragen wordt door de provincie vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’. Regiodeal Parkstad heeft een bedrag van 150.000 aan subsidie toegekend voor het fietspadtrace Daelsweg. De rest van de kosten (3,54 mln) is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het watergerelateerde deel wordt gefinancierd door het Waterschap, ca. 2,1 mln. De totale projectbegroting is ca. 8 mln euro.