Watersnoodfonds Limburg start met uitkeren van opbrengst getroffenen

In augustus hebben zowel Omroep MAX als Stichting “Limburg oet de Drup” geld ingezameld voor inwoners, ondernemers en instellingen van Limburg die schade hebben opgelopen tijdens de watersnoodramp in juli van dit jaar. De twee organisaties hebben de handen in elkaar geslagen om op deze manier meer opbrengsten samen te voegen en gedupeerden beter te kunnen helpen. Ze dragen het ingezamelde geld over aan Watersnoodfonds Limburg.

Binnen het fonds is er een opsplitsing gemaakt tussen publieke middelen en middelen voor getroffen ondernemers. Er zal geen rechtstreeks geld worden overgemaakt aan gedupeerden. Gedupeerden en gehonoreerde aanvragen ontvangen een toekenning om een dienst of goed in te kopen of werk te verrichten, waarvan de rekening rechtstreeks aan de stichting kan worden gestuurd. Vervolgens gaat het fonds over tot betalen van de vergoeding. Het geld uit het fonds is bedoeld voor diegene die tussen wal en schip zijn gevallen. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk 14 juli 2022, precies een jaar na de watersnoodramp, het volledige bedrag te hebben uitgekeerd.

Meer informatie via https://watersnoodfondslimburg.nl/.

Gift via Nationaal Rampenfonds 

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken.

Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van BsGW.

Op dit moment zijn de criteria waterschade voor gift Giro 777 versoepeld! Ook kelder of berging komt in aanmerking voor de gift van 1000 euro.

Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift.  Deze voorwaarden zijn:
1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast. Het gaat om schade in woonvertrekken, volgelopen kelders en bergingen. Een tuin wordt uitgesloten. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze criteria? Vul dan het aanmeldformulier via de website van BsGW. Dit kan van 6 augustus tot en met 16 augustus 2021.

Aandachtspunten:

• Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
• Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
• Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
• Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden wordt uitgekeerd.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Hulp Belastingdienst 

Als alles onder water heeft gestaan weet je soms niet waar je moet beginnen. Mensen zijn op zoek naar de juiste hulp bij het opbouwen van hun huis en/of hun onderneming. Daarbij gaat het om voor de hand liggende zaken als schadevergoedingen, maar ook om zaken waar je niet meteen aan denkt. Zoals belastingzaken. Daarom biedt de Belastingdienst graag hulp aan. Er is een speciaal nummer en e-mailadres ingesteld voor Limburgse getroffenen van de watersnood. 

Vanuit de belastingkantoren Maastricht en Venlo wordt hulp aangeboden in overleg met betrokken gemeenten en andere hulpinstanties.

Wat voor hulp biedt Belastingdienst aan?

Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood wordt hulp aangeboden bij belastingzaken. Hierbij wordt maatwerk toegepast. De belastingdienst houdt daarbij rekening met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. 

Ondernemers kunnen denken aan:

  • waar nodig bieden van hulp zodat aangiften versneld afgehandeld kunnen worden en teruggaven eerder verleend kunnen worden;
  • het herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het betalen van bijvoorbeeld BTW en/of  loonaangifte;
  • mogelijkheden bespreken van versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening.

Zowel ondernemers als burgers kunnen denken aan dienstverlening als:

  • het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling;
  • bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting.

Maar natuurlijk kunt u ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact met de belastingdienst opnemen.

Waar kunt u terecht?

Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl. 

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Schaderegeling

Het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied (zie kaart(pdf545 KB)).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.  

Overige ondersteuning

Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Naast bij dit fonds kunnen getroffen gezinnen en bedrijven terecht bij hun eigen verzekeraar. Daarnaast heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de 'Wet tegemoetkoming schade bij rampen' van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. 

Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt.

U kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021.

Mensen kunnen ook psychische problemen ervaren door de overstromingen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor en geeft psychische ondersteuning. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 0900-0101. 

Herstelwerkzaamheden

We zijn gestart met opruim- en herstelwerkzaamheden om alles weer veilig en toegankelijk te maken. Hierdoor zijn verschillende straten tijdelijk afgesloten. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer te regelen.

Daarnaast hebben we nu vooral aandacht voor de instromen van buffers, beken en waterafvoeren, veldwegen, zodat bij de volgende regenbui het water goed afgevoerd wordt. We zijn daarom nog niet toegekomen aan het opknappen van de wandelpaden. Wandelaars moeten er rekening mee houden dat sommige wandelpaden niet veilig zijn.

Heeft u nog wateroverlast? Dan kunt u de brandweer bellen via 0900-0904. Bel alleen 112 in acute of levensbedreigende situaties!