Categorieën

  • In uitvoering
  • Maatschappelijk

Beschermd Wonen - 2 Skaeve Huse

Vanaf mei 2024 biedt Voerendaal met twee tiny houses ondersteuning aan twee kwetsbare inwoners. Deze tiny houses, ook wel Skaeve Huse genoemd, vormen een antwoord op de behoefte aan beschermd wonen en zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan reguliere woonsituaties.

De eenpersoonswoningen worden geplaatst aan de Kerkstraat 2d en 2e in Ubachsberg. Dit is op afstand van de woonwijk, waarmee de kans op overlast tot een minimum wordt beperkt. De oplevering van de tiny houses is het resultaat van nauwe samenwerking tussen gemeente Voerendaal, gemeente Simpelveld en Levanto Groep om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren voor deze specifieke doelgroep. Levanto Groep houdt toezicht en begeleidt deze twee personen. 

We doen dit niet alleen. In Parkstad worden in totaal 21 woonunits gebouwd voor deze vorm van beschermd wonen. Begin februari 2024 zijn in Heerlen de eerste zes Skaeve Huse geopend. We hebben als gemeente een wettelijke taak, maar vinden het daarnaast ook belangrijk dat we mensen helpen. Het project staat symbool voor onze toewijding aan het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen in onze samenleving.

Een Skaeve Huse is een tiny house voor kwetsbare mensen. Een veilige woonvorm met begeleiding, oftewel beschermd wonen (Wmo). Het is een kleine, eenvoudige en onderhoudsarme eenpersoonswoning of woonunit van ca 27m2. Hier kan de Skaeve Husebewoner zo veel mogelijk zijn of haar eigen gang gaan. Er is 24 uur per dag toezicht in de nabijheid beschikbaar. Hiermee voorkomen we dat er maatschappelijk onaanvaardbare situaties ontstaan. De mate en omvang van toezicht en begeleiding is afgestemd op de behoefte van de bewoner. Deze is niet permanent aanwezig, dit kan op afspraak of op afroep worden ingezet.  De locatie waar de Skaeve Huse wordt gevestigd, is bepalend voor het type bewoner wat er kan worden geplaatst. Kortom: huisvesten in een Skaeve Huse is maatwerk.

Beschermd wonen (Wmo) zorgt voor een veilige woonomgeving, waarbij 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar is. De bewoners krijgen ondersteuning bij het invullen van een vaste dagstructuur, ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven en (indien mogelijk) dagbesteding.

De bewoners van de Skaeve Huse zijn burgers met een beschermd wonen (Wmo) indicatie. Het gaat hier om burgers die zich vanwege hun kwetsbaarheid en/of hun woongedrag, niet kunnen aanpassen aan de normen in de wijk en hierdoor geen reguliere huisvesting kunnen krijgen of behouden. Vaak zijn in het verleden al allerlei trajecten en huisvestingsmogelijkheden geprobeerd. Ook het reguliere beschermd wonen is voor hen niet passend. Ze hebben behoefte aan een veilige en beschermde omgeving met extra zorg en ondersteuning. In Ubachsberg komen 2 eenpersoonswoningen. 

Om in aanmerking te komen voor een Skaeve Huse-traject dient iemand een indicatie voor beschermd wonen (Wmo) te hebben. Deze indicaties worden verstrekt door het gemeentelijk Loket ‘opvang en beschermd wonen’ in nauw overleg met de zorgaanbieder Levanto. Bij de selectie van kandidaten voor de Skaeve Huse gelden een aantal uitgangspunten:

  • Bewoners komen vrijwillig in de Skaeve Huse wonen. onder voorwaarde dat hij of zij begeleiding of zorg accepteert. 
  • Bewoners vormen geen gevaar voor zichzelf of voor de direct omwonenden, bezoekers of personeel; en er is geen sprake van een openstaande langdurige celstraf.

Daarnaast wordt er per locatie gekeken welke burger met een beschermd wonen (Wmo) beschikking, het beste op die plek past. De burgers met een beschermd wonen-indicatie hebben immers allen een andere zorgbehoefte. De ene persoon heeft meer behoefte aan begeleiding in de directe nabijheid dan de ander. De locatie aan de Kerkstraat 2d en 2e in Ubachsberg is een locatie die meer privacy en autonomie biedt dan een Skaeve Huse op het terrein van een zorgaanbieder zoals Mondriaan. Daarom vindt er een zorgvuldige afweging plaats bij het matchen van de juiste bewoner. Hierbij wordt rekening gehouden met de interactie en aanwezigheid van anderen in de omgeving, de verkeerssituatie, sport- en recreatieve activiteiten in de nabijheid en de bereikbaarheid van voorzieningen.

Levanto is de zorgaanbieder die de benodigde ambulante begeleiding gaat bieden en de bewoner gaat ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Zij helpen bij activiteiten in het dagelijks leven, maar ook bij de aanvraag van een uitkering, verwijzen naar hulpverleningsorganisaties of het verzamelen van spullen voor in de woning. Kort samengevat: alles wat nodig is om zelfstandig te kunnen wonen.

Voor een beschermd wonen cliënt is 24/7 toezicht en begeleiding beschikbaar. Dat betekent niet dat die begeleiding ook 24/7 ter plekke aanwezig is. Dit is maatwerk. Afhankelijk van de aard van de persoonlijke kenmerken van een cliënt, wordt in overleg met de zorgaanbieder afgestemd hoe vaak en op welke manier de begeleiding wordt ingevuld. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: fysieke bezoeken op locatie (op afspraak of op verzoek), telefonisch (op afspraak of op verzoek) of een 24 uursdienst die af en toe langsrijdt om te kijken of alles rustig is.

Als de bewoner de gemaakte afspraken met de zorgaanbieder niet nakomt, kan in het uiterste geval, overgegaan worden tot ontbinding van de zorgovereenkomst. In dat geval dient de bewoner de Skaeve Huse te verlaten. Gemeente en zorgaanbieder hebben een zorgplicht; voor deze persoon moet dan een andere geschikte locatie worden gevonden.

Het is belangrijk dat de locatie gelegen is in een rustige omgeving, het liefst buiten/aan de rand van de dichtbevolkte kern. Hierdoor wordt enerzijds woonoverlast tegengegaan en komt de rust in straten en woonbuurten niet in het gedrang. Anderzijds geeft dit voor de Skaeve Huse-bewoner meer privacy en ruimte voor autonomie. Mensen komen tot rust door een stabiele woonsituatie en de ruimte die zij nodig hebben om hun vaak afwijkende leefstijl te leven.

In de afgelopen tijd zijn meerdere locaties die eigendom van de gemeente zijn onderzocht, zowel binnen de gemeente Voerendaal als de gemeente Simpelveld. Het perceeldeel aan de Kerkstraat 2d/2e te Ubachsberg is de meest geschikte locatie gebleken. De andere locaties waren minder of niet geschikt om verschillende redenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om milieu-eisen of mogelijke overlast van de Skaeve Husebewoners voor omwonenden.

Op het perceeldeel in de Kerkstraat in Ubachsberg kunnen twee Skaeve Huse worden geplaatst met toevoeging van nutsvoorzieningen, een met groenblijvers te begroeien hekwerk, een toegangspoort en bestrating. De locatie is relatief rustig gelegen aan de buitenkant van de rand van de kern, maar de voorzieningen zijn toch relatief makkelijk en snel te bereiken voor de bewoners. Mogelijke overlast voor omwonenden is hier tot een minimum beperkt.

Voor de woonunits is, zoals is bepaald in de Wet algemeen bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een reguliere omgevingsvergunning verleend voor de duur van maximaal 10 jaar. Omdat de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor een ‘goede ruimtelijke ordening’ maken de ruimtelijke onderbouwing en milieukundige onderzoeksrapporten onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

Tegen deze omgevingsvergunning zijn bezwaren ingediend. Deze bezwaren worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Naar verwachting wordt in mei 2024 door het College van B&W een beslissing op bezwaar genomen.

Status maart 2024 

Het College van B&W heeft besloten de uitvoering te starten in maart. Dat betekent dat de aannemer in maart start met het grondwerk en het realiseren van de aansluitingen voor water en elektra. Daarna zullen ook de woonunits (de Skaeve Huse) worden geplaatst. Het gebruik (bewoning) van de Skaeve Huse is uitgesteld. De toekomstige bewoners van de Skaeve Huse mogen hier dus pas gaan wonen als het College van B&W een beslissing heeft genomen op de bezwaren.

Op 18 december 2023 is de omgevingsvergunning verleend. Deze heeft tot 29 januari 2024 ter inzage gelegen waarbij belanghebbende de mogelijkheid hadden om een bezwaar in te dienen. De gemeente heeft tegen deze vergunning bezwaarschriften ontvangen die in de maanden maart en april 2024 door de bezwaarschriftencommissie worden behandeld.

De uitvoering van de werkzaamheden zal medio maart starten. Naar verwachting zal het College van B&W in mei 2024 een beslissing nemen op het bezwaar. De Skaeve Huse worden niet eerder dan mei (na beslissing op bezwaar) in gebruik genomen.