Categorieën

  • In uitvoering
  • Maatschappelijk

Beschermd Wonen - 2 Skaeve Huse

Donderdag 30 mei 2024 is er een motie ingediend tegen de locatie van de skaeve huse in Ubachsberg. Deze is door een meerderheid van de gemeentraad aangenomen.
De informatie op deze webpagina wordt binnenkort aangepast.

Beschermd wonen: 2 skaeve huse

Gemeente Voerendaal biedt (op z'n vroegst vanaf juni 2024) met twee tiny houses ondersteuning aan twee kwetsbare inwoners. Deze tiny houses, ook wel Skaeve Huse genoemd, vormen een antwoord op de behoefte aan beschermd wonen en zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan reguliere woonsituaties.

De eenpersoonswoningen zijn geplaatst aan de Kerkstraat 2d en 2e in Ubachsberg. Dit is op afstand van de woonwijk, waarmee de kans op overlast tot een minimum wordt beperkt. De oplevering van de tiny houses is het resultaat van nauwe samenwerking tussen gemeente Voerendaal, gemeente Simpelveld en Levanto Groep om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren voor deze specifieke doelgroep. Levanto Groep houdt toezicht en begeleidt deze twee personen. 

We doen dit niet alleen. In Parkstad worden in totaal 21 woonunits gebouwd voor deze vorm van beschermd wonen. We hebben als gemeente een wettelijke taak, maar vinden het daarnaast ook belangrijk dat we mensen helpen. Het project staat symbool voor onze toewijding aan het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen in onze samenleving.

In afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken n.a.v. het incident bij Mondriaan staat plaatsing van bewoners momenteel on hold. 

Op de eerste plaats gaat ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer: haar gezin, familie, vrienden en collega’s. Het is een zeer triest incident.

Er wordt onderzocht wat er gebeurd is door onder andere het Openbaar Ministerie, Mondriaan en gemeente Heerlen. Lopende het onderzoek doen wij hier geen uitspraken over. Naar aanleiding van het incident zijn diverse maatregelen bij Mondriaan in Heerlen aangescherpt. De komende periode zal moeten uitwijzen of deze extra maatregelen blijvend nodig zijn. Indien dit het geval is, wordt de toepassing ervan ook bij andere locaties, zoals Ubachsberg, meegenomen. Uiteraard in nauw overleg met de zorgaanbieder. 
Plaatsing van bewoners staat voorlopig on hold. De voorbereidingen, zoals het aansluiten van tiny houses op elektra, gaan vooralsnog wel door. 

Vanwege de begrijpelijke ongerustheid van de lokale bevolking naar aanleiding van het incident in Heerlen zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. We hebben regelmatig contact met de gemeente Heerlen en de zorgaanbieders. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stemmen met elkaar af. In alles wat we doen nemen we weloverwogen besluiten, waarbij het belang en de veiligheid van al onze inwoners voorop staat.

Donderdagochtend 2 mei 2024 heeft burgemeester Houben een petitie in ontvangst genomen met 400 brieven van inwoners uit Ubachsberg tegen de Skaeve Huse. De burgemeester geeft de petitie door aan College B&W en Raad.

Burgemeester Houben heeft aangegeven dat hij de bezorgdheid van de inwoners n.a.v. het incident bij Mondriaan in Heerlen begrijpt. Het is een zeer triest incident. De inwoners van Ubachsberg en Colmont ontvangen een brief als terugkoppeling op deze petitie.  

Een Skaeve Huse is een tiny house voor kwetsbare mensen. Een veilige woonvorm met begeleiding, oftewel beschermd wonen (Wmo). Het is een kleine, eenvoudige en onderhoudsarme eenpersoonswoning of woonunit van ca 27m2. Hier kan de Skaeve Husebewoner zo veel mogelijk zijn of haar eigen gang gaan. Er is 24 uur per dag toezicht in de nabijheid beschikbaar. Hiermee voorkomen we dat er maatschappelijk onaanvaardbare situaties ontstaan. De mate en omvang van toezicht en begeleiding is afgestemd op de behoefte van de bewoner. Deze is niet permanent aanwezig, dit kan op afspraak of op afroep worden ingezet.  De locatie waar de Skaeve Huse wordt gevestigd, is bepalend voor het type bewoner wat er kan worden geplaatst. Kortom: huisvesten in een Skaeve Huse is maatwerk.

Beschermd wonen (Wmo) zorgt voor een veilige woonomgeving, waarbij 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar is. De bewoners krijgen ondersteuning bij het invullen van een vaste dagstructuur, ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven en (indien mogelijk) dagbesteding.

De bewoners van de Skaeve Huse zijn burgers met een beschermd wonen (Wmo) indicatie. Het gaat hier om burgers die zich vanwege hun kwetsbaarheid en/of hun woongedrag, niet kunnen aanpassen aan de normen in de wijk en hierdoor geen reguliere huisvesting kunnen krijgen of behouden. Vaak zijn in het verleden al allerlei trajecten en huisvestingsmogelijkheden geprobeerd. Ook het reguliere beschermd wonen is voor hen niet passend. Ze hebben behoefte aan een veilige en beschermde omgeving met extra zorg en ondersteuning.

Voor Skaeve Huse geldt dat dit mensen zijn die over het algemeen een lichtere begeleidingsvorm nodig hebben. Daarbij is er verschil tussen de verschillende Skaeve Huse binnen Parkstad vanwege de locaties waar ze liggen. De Skaeve Husen die op een terrein van een zorgorganisatie liggen, zijn geschikt voor mensen die meer begeleiding nodig hebben dan de Skaeve Huse die in (of aan de rand van) een wijk staan.

In Ubachsberg komen 2 eenpersoonswoningen. 

Mogelijk geschikte kandidaten worden in een breed overleg tussen centrumgemeente Heerlen en enkele zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuis en Bemoeizorg besproken. Hierbij wordt ook gekeken of een mogelijke cliënt past bij een bepaalde locatie vanuit specifieke kenmerken horende bij die locatie. De indicatie van de 2 cliënten voor de skaeve huse in Ubachsberg wordt, na zorgvuldig onderzoek, afgegeven door het loket beschermd wonen en opvang (LOBW) in overleg met de zorgaanbieder Levantogroep.

Bij de selectie van kandidaten voor de Skaeve Huse gelden een aantal uitgangspunten:

  • Bewoners komen vrijwillig in de Skaeve Huse wonen. onder voorwaarde dat hij of zij begeleiding of zorg accepteert. 
  • Bewoners vormen geen gevaar voor zichzelf of voor de direct omwonenden, bezoekers of personeel; en er is geen sprake van een openstaande langdurige celstraf.

Daarnaast wordt er per locatie gekeken welke burger met een beschermd wonen (Wmo) beschikking, het beste op die plek past. De burgers met een beschermd wonen-indicatie hebben immers allen een andere zorgbehoefte. De ene persoon heeft meer behoefte aan begeleiding in de directe nabijheid dan de ander.

De locatie aan de Kerkstraat 2d en 2e in Ubachsberg is een locatie die meer privacy en autonomie biedt dan een Skaeve Huse op het terrein van een zorgaanbieder zoals Mondriaan. De Skaeve Husen die op een terrein van een zorgorganisatie liggen, zijn geschikt voor mensen die meer begeleiding nodig hebben dan de Skaeve Huse die in (of aan de rand van) een wijk staan.

Er vindt een zorgvuldige afweging plaats bij het matchen van de juiste bewoner. Hierbij wordt rekening gehouden met de interactie en aanwezigheid van anderen in de omgeving, de verkeerssituatie, sport- en recreatieve activiteiten in de nabijheid en de bereikbaarheid van voorzieningen. 

De veiligheid wordt ingevuld vanuit verschillende rollen en in gezamenlijkheid tussen de zorgaanbieder, politie en gemeente.

Levanto is de zorgaanbieder die de benodigde ambulante begeleiding gaat bieden en de bewoner gaat ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Zij helpen bij activiteiten in het dagelijks leven, maar ook bij de aanvraag van een uitkering, verwijzen naar hulpverleningsorganisaties of het verzamelen van spullen voor in de woning. Kort samengevat: alles wat nodig is om zelfstandig te kunnen wonen.

Voor een beschermd wonen cliënt is 24/7 toezicht en begeleiding beschikbaar. Dat betekent niet dat die begeleiding ook 24/7 ter plekke aanwezig is. Dit is maatwerk. Afhankelijk van de aard van de persoonlijke kenmerken van een cliënt, wordt in overleg met de zorgaanbieder afgestemd hoe vaak en op welke manier de begeleiding wordt ingevuld. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: fysieke bezoeken op locatie (op afspraak of op verzoek), telefonisch (op afspraak of op verzoek) of een 24 uursdienst die af en toe langsrijdt om te kijken of alles rustig is.

Als de bewoner de gemaakte afspraken met de zorgaanbieder niet nakomt, kan in het uiterste geval, overgegaan worden tot ontbinding van de zorgovereenkomst. In dat geval dient de bewoner de Skaeve Huse te verlaten. Gemeente en zorgaanbieder hebben een zorgplicht; voor deze persoon moet dan een andere geschikte locatie worden gevonden. De veiligheid wordt ingevuld vanuit verschillende rollen en in gezamenlijkheid tussen de zorgaanbieder, politie en gemeente.

Het is belangrijk dat de locatie gelegen is in een rustige omgeving, het liefst buiten/aan de rand van de dichtbevolkte kern. Hierdoor wordt enerzijds woonoverlast tegengegaan en komt de rust in straten en woonbuurten niet in het gedrang. Anderzijds geeft dit voor de Skaeve Huse-bewoner meer privacy en ruimte voor autonomie. Mensen komen tot rust door een stabiele woonsituatie en de ruimte die zij nodig hebben om hun vaak afwijkende leefstijl te leven.

In de afgelopen tijd zijn meerdere locaties die eigendom van de gemeente zijn onderzocht, zowel binnen de gemeente Voerendaal als de gemeente Simpelveld. Het perceeldeel aan de Kerkstraat 2d/2e te Ubachsberg is de meest geschikte locatie gebleken. De andere locaties waren minder of niet geschikt om verschillende redenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om milieu-eisen of mogelijke overlast van de Skaeve Husebewoners voor omwonenden.

Op het perceeldeel in de Kerkstraat in Ubachsberg kunnen twee Skaeve Huse worden geplaatst met toevoeging van nutsvoorzieningen, een met groenblijvers te begroeien hekwerk, een toegangspoort en bestrating. De locatie is relatief rustig gelegen aan de buitenkant van de rand van de kern, maar de voorzieningen zijn toch relatief makkelijk en snel te bereiken voor de bewoners. Mogelijke overlast voor omwonenden is hier tot een minimum beperkt.

Voor de woonunits is, zoals is bepaald in de Wet algemeen bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een reguliere omgevingsvergunning verleend voor de duur van maximaal 10 jaar. Omdat de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor een ‘goede ruimtelijke ordening’ maken de ruimtelijke onderbouwing en milieukundige onderzoeksrapporten onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

Tegen deze omgevingsvergunning zijn bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Het College van B&W heeft op 23 april besloten de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.  

Het College van B&W heeft besloten de uitvoering te starten in maart. Dat betekent dat de aannemer in maart is gestart met het grondwerk en het realiseren van de aansluitingen voor water en elektra. In april zijn de woonunits (de Skaeve Huse) geplaatst. Het gebruik (bewoning) van de Skaeve Huse is uitgesteld. De verwachting is dat in juni de werkzaamheden worden afgerond.

Het plaatsen van de 2 bewoners staat on hold totdat er meer duidelijk is over het incident bij Mondriaan en of er extra maatregelen moeten worden getroffen.

Op 18 december 2023 is de omgevingsvergunning verleend. Deze heeft tot 29 januari 2024 ter inzage gelegen waarbij belanghebbende de mogelijkheid hadden om een bezwaar in te dienen. De gemeente heeft tegen deze vergunning bezwaarschriften ontvangen die in maart en april 2024 door de bezwaarschriftencommissie zijn behandeld.

De uitvoering van de werkzaamheden is medio maart gestart. Het College van B&W heeft op 23 april besloten de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. In juni worden de laatste werkzaamheden afgerond.

Het plaatsen van de 2 bewoners staat on hold totdat er meer duidelijk is over het incident bij Mondriaan en of er extra maatregelen moeten worden getroffen. Daarna kunnen de 2 bewoners kunnen intrekken.