‘Landbouw in beeld’, een onderzoek naar de toekomst van het buitengebied

De gemeente Voerendaal hoort bij het Middengebied Zuid Limburg met een uniek landschap dat doorlopend in beweging is. De gemeente Voerendaal werkt de komende jaren mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). In het kader van het LPLG wordt in de gemeente Voerendaal een visie ontwikkeld, een gebiedsproces opgezet en maatregelen uitgevoerd ter realisatie van natuur-, stikstof-, water- en klimaatdoelen, en ten behoeve van de ontwikkeling, verbreding en transitie van agrarische bedrijven. In dat kader vindt de gemeente het belangrijk om te weten wat er speelt en leeft bij alle agrarische bedrijven. Om dit in beeld te brengen wordt in de gemeente Voerendaal een onderzoek uitgevoerd. Binnenkort krijgen de Voerendaalse bedrijven in het kader van dit onderzoek een persoonlijke uitnodiging om mee te praten over de ontwikkelingen in het buitengebied, de agrarische sector én hun individuele situatie.

Bureauonderzoek leidt tot een beeldrapport van de locaties

De 8 gemeenten in het Middengebied Zuid Limburg hebben Aelmans Agrarische Advisering opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Op basis van beschikbare digitale ruimtelijke gegevens brengt Aelmans per agrarisch bedrijf in beeld hoe de bouwvlakken eruit zien en hoe deze gebruikt worden. Dat geldt ook voor de gegevens over de omgevingskwaliteiten. De resultaten van dit onderzoek worden voor iedere deelnemer opgenomen in een handzaam beeldrapport, met daarin veel informatie over het bedrijf van de agrariër en omgeving. 

Beeldrapport en enquêteformulier zijn uitgangspunt voor keukentafelgesprekken

Per bedrijf is op basis van voorbereidend bureauonderzoek een concept beeldrapport gemaakt. Dit rapport, aangevuld met een enquêteformulier, is het uitgangspunt tijdens keukentafelgesprekken. Bij deze gesprekken kunnen de agrariërs kenbaar maken waar hun individuele wensen voor de toekomst liggen. Het geheel wordt verwerkt tot een eindverslag per individuele deelnemer. Deelnemers ontvangen daarmee zonder kosten een rapport dat inzicht verschaft in hun eigen situatie.

Meer informatie of vragen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de projectnaam ‘Landbouw in beeld’, een inventarisatie van de agrarische sector in het middengebied van Zuid-Limburg. De website www.landbouwinbeeld.nl informeert u verder over dit onderzoek, de betrokken stakeholders, de planning én het belang voor agrariërs om deel te nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Voerendaal via info@voerendaal.nl of 045-575 33 99.