Nieuwe regionale woonvisie in zeven gemeenteraden vastgesteld

Nieuwe regionale woonvisie in zeven gemeenteraden vastgesteld

Vlak voor het zomerreces hebben de gemeenteraden van de Parkstadgemeenten de nieuwe Regionale Woonvisie Parkstad Limburg inclusief de lokale uitwerking vastgesteld. Dat betekent dat de nieuwe Woonvisie een jaar na de installatie van de nieuwe colleges van B&W én de nieuwe Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering een feit is en nu al alle aandacht naar de uitvoering kan gaan. De nieuwe Woonvisie draagt de titel ‘kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst!’

Om het wonen en leven goed te houden en te blijven verbeteren, wordt iedere vijf jaar een nieuwe woonvisie opgesteld. In een woonvisie wordt beschreven wat de gemeente voor ogen heeft op het gebied van wonen en hoe ze daar samen met bewoners en andere partners aan wil gaan werken. Bijzonder aan deze woonvisie is het een gezamenlijke visie is van de gemeenten in de regio Parkstad Limburg. In plaats van zeven losse woonvisies is een woonvisie voor Parkstad Limburg gemaakt die vervolgens door elke gemeente lokaal is uitgewerkt. Hiermee wordt aangesloten bij de beleving van de bewoners en van de andere belanghebbenden, dat deze gemeenten sterk met elkaar verbonden zijn. Daarmee wordt tevens geborgd, dat de beleidskeuzes op elkaar zijn afgestemd. Samen kunnen bovendien ambities worden verwezenlijkt die de gemeenten zelfstandig niet kunnen waarmaken.
 
Deze Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028 komt in de plaats van de Regionale Woonvisie 2017 – 2021 en is één van de bouwstenen voor het ‘Volkshuisvestingsprogramma’ volgens het Wetsvoorstel Regie op de Volkshuisvesting. De nieuwe Woonvisie vormt onder meer de basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Regionale Woonvisie Parkstad/Voerendaal (pdf, 2 MB)