Positief resultaat jaarrekening 2023, maar uitdagingen blijven groot

De Gemeente Voerendaal sluit 2023 af met een positief saldo van afgerond 3,1 miljoen euro. Het merendeel van dit saldo levert een aanmerkelijke bijdrage aan onze reservepositie en biedt daarmee voldoende weerstand voor incidentele, onvoorziene omstandigheden en risico’s.

Dit positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan de specifieke uitkering opvang Oekraïense ontheemden (1,3 miljoen euro). De kosten voor de opvang zijn lager gebleken. Daarnaast zijn de personele kosten lager dan begroot, onder meer doordat uitstroom van personeel niet aansluitend kon worden opgevangen door nieuw personeel. Verder geeft de gemeente minder geld uit aan verschillende taakvelden binnen diverse programma’s o.a. doordat een aantal activiteiten later worden uitgevoerd dan gepland. Deze middelen zullen we meenemen naar 2024.

Wethouder Ruud Braun van Financiën: “Met het geld van de gemeente, en dus de belastingbetaler, gaan we zorgvuldig om. Ik zie daar als wethouder Financiën op toe. De plus in 2023 komt vooral door incidentele baten en geeft een boost aan onze eigen vermogenspositie. Echter, we moeten de komende jaren nog vele uitdagingen het hoofd bieden. Door de groeiende complexiteit, overdracht van (rijks-)taken en een gespannen arbeidsmarkt wordt steeds meer van ons verwacht. We hebben nog veel werk te doen om de begroting voor de toekomst sluitend te krijgen. Dit komt onder meer doordat het Rijk enkele miljarden euro’s aan bezuinigingen op de gemeente heeft ingeboekt. Hierdoor verslechtert onze financiële positie vanaf 2025 aanzienlijk. Alles bij elkaar genomen, kijken wij positief terug op 2023, ondanks dat de uitdagingen onverminderd groot zijn en blijven.”