Senioren uit Klimmen krijgen voorrang bij woningtoewijzing nieuwbouw Houtstraat/Dr. Poelsstraat

In december 2022 tekenden gemeente Voerendaal, Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en Vanhier Wonen gezamenlijk de prestatieafspraken. Samen maakten zij afspraken over betaalbaar en duurzaam wonen en de huisvesting van bewonersgroepen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Op 17 augustus 2023 tekenden zij een aanvulling op deze afspraken.

Aanvulling op prestatieafspraken zorgt voor doorstroom op woningmarkt Voerendaal

Ruud Braun (wethouder Gemeente Voerendaal), Marcel Meulen (directeur-bestuurder Vanhier Wonen) en Sjef Eussen (voorzitter Huurdersbelangenvereniging Voerendaal) ondertekenden een aanvullende afspraak op de reeds eerder vastgelegde prestatieafspraken. Deze afspraak gaat over de woonruimteverdeling in Voerendaal.
Marcel Meulen legt uit: ‘Vanhier Wonen vindt het belangrijk dat senioren in hun kern kunnen blijven wonen. Middels deze toevoeging kan Vanhier Wonen de nieuwbouwwoningen aan de Houtstraat/Dr. Poelsstraat, te Klimmen, gericht toewijzen. Straks kunnen wij 50% van de nieuwbouwwoningen toewijzen aan senioren. Allereerst krijgen senioren uit de kern Klimmen voorrang, vervolgens uit de andere kernen van Voerendaal en daarna senioren uit de overige gemeenten. Ook wordt er ten minste 1 woning beschikbaar gesteld voor mensen met een WMO indicatie, ongeacht hun leeftijd.’

Ruud Braun vertelt verder: ‘Door op deze manier nieuwbouwwoningen toe te wijzen, ontstaat er doorstroom op de woningmarkt. Hierdoor krijgen starters ook weer een kans op een nieuwe woning. Door middel van deze aanvulling geeft het Voerendaalse college uitvoering aan een, in de raad breed gedragen, motie: “Geef Voerendaalse woningzoekenden voorrang waar mogelijk”. Daarnaast sluit het aan bij de reeds vastgestelde woonvisie Voerendaal en het nog af te ronden Masterplan Wonen.’
Sjef Eussen: ‘Eén van de doelen van deze afspraak is om de leefbaarheid in de kernen te verhogen. Dat vinden wij als Huurdersbelangenvereniging belangrijk.’ 

De toewijzing van de woningen van dit complex, waarvan de naam later bekend wordt gemaakt, start in het najaar van 2023. Om straks kans te maken op een woning is het noodzakelijk dat woningzoekenden ingeschreven staan bij Thuis in Limburg.