Voerendaal zoekt nieuwe burgemeester

De eigenheid van Voerendaal

Eind 2024 stopt Wil Houben als burgemeester van Voerendaal. Voerendaal gaat op zoek naar een opvolger. 

De gemeenteraad van de gemeente Voerendaal heeft de taak om een nieuwe burgemeester voor de gemeente Voerendaal te werven. De profielschets vormt de leidraad om te beoordelen welke kwaliteiten een geschikte kandidaat moet hebben. Met het vaststellen van de profielschets start de wervingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 19 februari waarna de profielschets wordt aangeboden aan gouverneur Roemer. 

Inwoners, collega's en stakeholders leverden input voor de profielschets

De profielschets is tot stand gekomen met behulp van een werkgroep. De werkgroep is daarbij ondersteund door een externe adviseur. Bij het opstellen van de profielschets is er voor gekozen om de inwoners van Voerendaal te betrekken. Via een online tool hebben inwoners hun mening gegeven. Daarnaast zijn de raads- en commissieleden, de jongerenraad en de verenigingen bevraagd via een schriftelijke vragenlijst. Ook zijn enkele stakeholders, zoals politie, ondernemers, het college en een burgemeester van een buurgemeente gevraagd input te leveren voor de profielschets. 

Waarom een magazine, een uitgebreide profielschets?

In Voerendaal gaan we op zoek naar een nieuwe Burgemeester. Iemand die met ons aan de slag wil om de eigenheid van Voerendaal te bewaren en verder te ontwikkelen zodat de inwoners van Voerendaal trots blijven op onze mooie gemeente. Om de potentiële kandidaten een goed en uitgebreid beeld te geven van wat onze gemeente te bieden heeft, maakten wij dit magazine. Naast de profielschets nemen wij de kandidaten mee in onze organisatie, de samenwerkingsverbanden en belangrijke vraagstukken die leven in Voerendaal. Ook laten wij zien waar we in Voerendaal in uitblinken; zoals het rijke verenigingsleven en onze vele vrijwilligers in de Burgerij. Het doel van dit uitgebreide magazine is om ‘De Eigenheid van Voerendaal’ terug te vinden in onze toekomstige burgemeester

Lees hier de uitgebreide profielschets

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open
Deze vacature verschijnt op verschillende websites (bijvoorbeeld op www.politiekeambtsdragers.nl) en in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren op een burgemeestersvacature. Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief met CV aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning (CdK) beoordeelt welke kandidaten aan de basiscondities van het burgemeestersambt voldoen en vraagt referenties van de sollicitanten op. Kandidaten die onbekend zijn bij de CdK worden meestal uitgenodigd voor een gesprek. De CdK maakt in een persbericht bekend hoeveel mensen hebben gesolliciteerd en wat hun achtergronden zijn.

Selectie van kandidaten
De commissaris van de Koning (CdK) overlegt met de vertrouwenscommissie over de door de CdK geselecteerde kandidaten. Alle kandidaten die hebben gesolliciteerd worden met de vertrouwenscommissie besproken. Dit gesprek kan ertoe leiden dat een kandidaat aan de selectie wordt toegevoegd. Na het gesprek met de vertrouwenscommissie wordt de uiteindelijke selectie vastgesteld. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten. Vaak zijn er minimaal twee gespreksrondes. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. De vertrouwenscommissie geeft in een uitgebreid advies aan de gemeenteraad aan welke twee kandidaten zij aanbeveelt voor benoeming. De gemeenteraad bespreekt in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Alleen de naam van nummer één wordt openbaar gemaakt; de tweede naam blijft geheim

Benoeming
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt gestuurd aan de minister van BZK. Verder rapporteert de commissaris van de Koning aan de minister van BZK of de procedure zorgvuldig is verlopen. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister draagt de kandidaat voor benoeming voor bij de Koning en volgt hierbij in beginsel de voordracht van de gemeenteraad.

De Kroon benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit
De benoeming wordt bekendgemaakt met een persbericht. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een openbare vergadering van de gemeenteraad.