Voerendaal presenteerde sluitende begroting voor 2024 aan gemeenteraad

Op donderdag 9 november stelde de gemeenteraad de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 definitief vast. Vanuit een financieel gezonde basis zet het college van Burgemeester en Wethouders zich in om te blijven behoren tot de gemeenten in Zuid-Limburg waar het goed wonen, werken en verblijven is. Een gemeente waar de woonlasten en de belastingdruk in relatie zijn met het voorzieningenniveau. De beleidsrijke programmabegroting kent een groot investeringsprogramma en tegelijkertijd zijn veel ambities verwerkt.   

Strategisch Investeringsprogramma Voerendaal

Voor het komende jaar is het de gemeente Voerendaal gelukt een sluitende begroting op te stellen. Er is zelfs een kleine ruimte van 32.000 euro.
Er is voor de komende jaren een fors bedrag vrij gemaakt voor investeringen.
Dit wordt onder andere geïnvesteerd in klimaatmaatregelen, infrastructuur, leefbaarheid en onderwijs. Zo wordt er circa 10 miljoen geïnvesteerd in wegen, infrastructurele projecten en het ‘vergroenen’ van de leefomgeving om hittestress tegen te gaan. Voor de Open Club Klimmen is 10,9 miljoen euro gereserveerd om het project in 2024 af te ronden. De investering voor klimaatmaatregelen zoals het afkoppelen van hemelwater, ledverlichting in de openbare verlichting is ruim 2,1 miljoen. Daarnaast investeert de gemeente ruim 3 miljoen in leefbaarheid.

Masterplan Wonen

In 2023 schreef gemeente Voerendaal het Masterplan Wonen om de woningmarkt in balans te brengen. Het Masterplan Wonen geeft richting aan het samenspel met ontwikkelaars, corporaties, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wanneer we samen aan de slag gaan. Het geeft randvoorwaarden over de kwaliteit van ontwikkelingen, of ze passen bij de schaal van Voerendaal en of ze voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. Met dit Masterplan Wonen geven we zowel invulling aan onze eigen (regionale en lokale) woonvisie, als ook aan de woondeals op provinciaal en nationaal niveau. De gemeente geeft invulling aan de woonbehoefte in de kernen. Betaalbaar wonen voor de inwoners is het uitgangspunt, waarbij maatwerk in kwaliteit via levensloopbestendig en duurzaam bouwen leidend zijn. Om het wonen en ondernemen in Voerendaal betaalbaar te houden, is de indexering van de onroerend zaakbelasting voor woningen jaarlijks 3% en voor ‘niet woningen’ tot 2026 zelfs bevroren op 0%.

Investeren in een sterke sociale infrastructuur

Binnen het sociaal domein zijn veel zaken goed geregeld. En dat wil de gemeente ook graag zo houden. Het is daarbij belangrijk om te blijven investeren, bijvoorbeeld in de Burgerijen. Zo blijft de sterke sociale infrastructuur van positieve gezondheid, zorg, welzijn en het bruisende verenigingsleven behouden. Ook in 2024 is er financieel ruimte voor het Coronaherstelplan. Met de gemeenteraad is afgesproken dat er eind 2023 een update volgt over dit coronaherstelplan.

Burgerparticipatie

De gemeente wil meer dan ooit tevoren in verbinding zijn met de gemeenschappen, ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners: telkens vanuit een passende rol en verantwoordelijkheid is er contact om gezamenlijk vorm te geven aan de ambities en uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom kiest de gemeente ervoor om uitgebreid aan de slag te gaan met burgerparticipatie in al zijn verschijningsvormen. Niet alleen als onderdeel van projecten maar ook als een manier van werken.

Vooruitblik naar de komende jaren

Ook de vooruitblik naar 2025 is prima met een positief saldo van 95.000 euro. Vanaf 2026 en 2027 laten de meeste gemeenten in Nederland minder positieve cijfers zien. Oorzaak hiervoor is een forse daling van de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten, terwijl de kosten juist fors stijgen. Ook in de gemeente Voerendaal gaat dit zorgen voor uitdagingen in 2026.

Bekijk de begroting van 2024  op deze pagina.