Verkiezingen: elke stem telt!

Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 is de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezing. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar lid wordt van de Tweede Kamer. En heeft u invloed op de besluiten. Nederlanders met kiesrecht mogen vanaf 18 jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). 

Openingstijden stemlokalen

De zes stemlokalen zijn open op woensdag 22 november van 7:30 tot 21:00 uur. 

Waar kan ik stemmen?

Om te stemmen gaat u naar een van de zes stemlokalen in onze gemeente. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen. 

Bekijk hier Adressen stemlokalen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas
Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt u downloaden via deze link (pdf, 22 KB) of afhalen bij de balie. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 17 november bij de gemeente binnen zijn.

Mondelinge aanvraag kiezerspas
Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met (een kopie van) uw identiteitsbewijs melden aan de balie van het gemeentehuis.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag.

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas thuis

U krijgt uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 8 november. 

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas (pdf, 22 KB) aanvragen.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan door dit formulier te downloaden (pdf, 19 KB) of op te halen aan de balie van de gemeente.
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 17 november binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 21 november 12:00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Tweede Kamerverkiezing is de dag van kandidaatstelling 9 oktober 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas (pdf, 22 KB) aan.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 23 november 2018 staan of een datum daarna.
Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht.

Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 17 november in bij de gemeente.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Stemmen hoe werkt dat? 

 • Zo'n 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

 Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.
Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Iemand machtigen 

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Welke machtiging is geschikt voor mij?

U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdag. Er zijn 2 vormen van volmachten:

Via uw stempas (onderhandse volmacht):
·        U vult de ach­ter­kant van uw stem­pas samen met degene die u wilt machtigen in.
·        U moet (een ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs mee­ge­ven aan de per­soon die na­mens u gaat stem­men. Dit mag ook een scan zijn op bij­voor­beeld een smartpho­ne of ta­blet.
·        De ge­mach­tig­de moet in Voerendaal wo­nen óf een kie­zers­pas heb­ben.
Lees ver­der bij On­der­hand­se vol­macht.

Via een machtigingsformulier (schriftelijk volmacht):
U vraagt van tevoren schriftelijk een volmacht aan bij de gemeente. Een schriftelijke volmacht is geschikt als:
·        u ie­mand wilt mach­ti­gen die bui­ten Voerendaal woont.
·        u geen iden­ti­teits­be­wijs hebt waar­mee u kunt stem­men.
·        u uw mach­ti­ging wilt re­ge­len voor­dat u uw stem­pas hebt (bij­voor­beeld om­dat u op va­kan­tie gaat).
Lees ver­der bij Schriftelijke volmacht.   

 

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een kiezer verklaart hiermee dat hij het belangrijk vindt dat de partij of groepering meedoet aan de verkiezingen. 

De ondersteuningsverklaring kan, voor de komende verkiezingen in november, tussen 25 september en 9 oktober 2023 afgelegd worden.

Hoe werkt het?

Als er genoeg ondersteuningsverklaringen zijn, kan de partij of groepering zich aanmelden om mee te doen aan de verkiezingen. Een ondersteuningsverklaring is nodig als een partij of groepering:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Wat moet ik doen?

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan van 25 september t/m 9 oktober 2023. Elke kiezer mag per verkiezing 1 ondersteuningsverklaring afleggen.

 • Vul het formulier Ondersteuningsverklaring in. U krijgt het formulier van de partij of groepering. 
 • U kunt binnenlopen bij de gemeente tijdens openingstijden (zonder afspraak). 
 • U ondertekent het formulier samen met een ambtenaar. De verklaring kan niet worden ingetrokken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
 • De ambtenaar zet een stempel op het formulier.
 • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering komt.

De ondersteuningsverklaringen zijn na de kandidaatstelling openbaar in te zien. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Let op:

 • U heeft kiesrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een voorwaarde om een ondersteuningsverklaring af te kunnen leggen.

Klik hier voor meer informatie over het tellen van de stemmen

Klik hier voor meer informatie over het beleid rondom aanplakborden.

Er zijn Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, provinciale en waterschapsverkiezingen.

De uitslagen van de verkiezingen van de afgelopen jaren:

Tweede Kamerverkiezingen

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.